Danh sách tiểu hành tinh/292001–292100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
292001 2006 QG117 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
292002 2006 QJ117 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
292003 2006 QD118 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
292004 2006 QV120 29/08/2006 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
292005 2006 QS121 29/08/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
292006 2006 QL123 29/08/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
292007 2006 QH124 16/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
292008 2006 QF129 17/08/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
292009 2006 QO129 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
292010 2006 QK132 22/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
292011 2006 QE133 23/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
292012 2006 QE136 29/08/2006 Catalina CSS 700 m MPC · JPL
292013 2006 QQ136 29/08/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
292014 2006 QH144 26/08/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
292015 2006 QH145 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
292016 2006 QU145 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
292017 2006 QH147 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
292018 2006 QG149 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
292019 2006 QP149 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
292020 2006 QP150 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
292021 2006 QE152 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
292022 2006 QG152 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
292023 2006 QL155 18/08/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
292024 2006 QZ155 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
292025 2006 QB156 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
292026 2006 QV160 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
292027 2006 QP161 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
292028 2006 QT162 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
292029 2006 QM165 29/08/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
292030 2006 QN165 29/08/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
292031 2006 QR165 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
292032 2006 QN168 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
292033 2006 QO168 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
292034 2006 QQ168 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
292035 2006 QS168 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
292036 2006 QR169 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
292037 2006 QN176 22/08/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 1,6 km MPC · JPL
292038 2006 QU178 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
292039 2006 QP182 28/08/2006 Apache Point A. C. Becker 3,8 km MPC · JPL
292040 2006 QW182 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
292041 2006 QL183 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
292042 2006 QM183 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
292043 2006 QN183 28/08/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
292044 2006 QX184 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
292045 2006 QY184 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
292046 2006 QM185 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
292047 2006 QZ185 28/08/2006 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
292048 2006 QE187 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
292049 2006 QF187 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
292050 2006 RX1 13/09/2006 Eskridge Farpoint Obs. 1,2 km MPC · JPL
292051 Bohlender 2006 RD3 14/09/2006 Mauna Kea D. D. Balam 3,7 km MPC · JPL
292052 2006 RC4 12/09/2006 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
292053 2006 RG5 14/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
292054 2006 RN5 14/09/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
292055 2006 RE6 14/09/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
292056 2006 RZ6 14/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
292057 2006 RF8 12/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
292058 2006 RL8 12/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
292059 2006 RR9 13/09/2006 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
292060 2006 RD10 13/09/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
292061 2006 RF10 13/09/2006 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
292062 2006 RW10 12/09/2006 Catalina CSS 730 m MPC · JPL
292063 2006 RB12 13/09/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
292064 2006 RS12 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292065 2006 RS13 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292066 2006 RE15 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
292067 2006 RF16 14/09/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
292068 2006 RP16 14/09/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
292069 2006 RP17 14/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
292070 2006 RH18 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
292071 2006 RP18 14/09/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
292072 2006 RX18 14/09/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
292073 2006 RW20 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
292074 2006 RB21 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
292075 2006 RL21 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
292076 2006 RN21 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
292077 2006 RC24 13/09/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
292078 2006 RF26 14/09/2006 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
292079 2006 RN26 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
292080 2006 RA33 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292081 2006 RJ33 12/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
292082 2006 RU33 12/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
292083 2006 RB34 12/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
292084 2006 RH34 12/09/2006 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
292085 2006 RS34 13/09/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
292086 2006 RT34 13/09/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
292087 2006 RW34 14/09/2006 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
292088 2006 RN35 14/09/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
292089 2006 RO35 14/09/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
292090 2006 RT35 14/09/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
292091 2006 RC37 12/09/2006 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
292092 2006 RT39 12/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
292093 2006 RB40 12/09/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
292094 2006 RS42 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
292095 2006 RX43 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
292096 2006 RV44 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
292097 2006 RD46 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
292098 2006 RO46 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
292099 2006 RC47 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
292100 2006 RJ48 14/09/2006 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL