Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/292901–293000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
292901 2006 VE42 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
292902 2006 VN43 13/11/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
292903 2006 VH44 13/11/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
292904 2006 VH46 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
292905 2006 VP48 10/11/2006 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
292906 2006 VG49 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
292907 2006 VD50 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
292908 2006 VM51 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
292909 2006 VX51 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
292910 2006 VV53 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
292911 2006 VB55 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
292912 2006 VJ56 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
292913 2006 VM56 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
292914 2006 VS56 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
292915 2006 VP60 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
292916 2006 VS61 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
292917 2006 VD62 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
292918 2006 VQ62 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
292919 2006 VV62 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
292920 2006 VB63 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
292921 2006 VK63 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
292922 2006 VA65 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
292923 2006 VG65 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
292924 2006 VN65 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
292925 2006 VP66 11/11/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
292926 2006 VR66 11/11/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
292927 2006 VU66 11/11/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
292928 2006 VH69 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
292929 2006 VO69 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
292930 2006 VX69 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
292931 2006 VC71 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
292932 2006 VZ72 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
292933 2006 VG73 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
292934 2006 VA74 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
292935 2006 VK76 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
292936 2006 VQ76 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
292937 2006 VS78 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
292938 2006 VW78 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
292939 2006 VS79 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
292940 2006 VY83 13/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
292941 2006 VA84 13/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
292942 2006 VE86 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
292943 2006 VJ89 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
292944 2006 VS93 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
292945 2006 VB94 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
292946 2006 VO96 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
292947 2006 VL97 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
292948 2006 VR99 11/11/2006 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
292949 2006 VC100 11/11/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
292950 2006 VK103 12/11/2006 Lulin H.-C. Lin, Q.-z. Ye 3,5 km MPC · JPL
292951 2006 VB105 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
292952 2006 VM108 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
292953 2006 VX108 13/11/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
292954 2006 VN110 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
292955 2006 VC111 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
292956 2006 VF111 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
292957 2006 VO111 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
292958 2006 VY112 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
292959 2006 VC113 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
292960 2006 VN113 13/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
292961 2006 VV114 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
292962 2006 VX120 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
292963 2006 VD121 14/11/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
292964 2006 VE123 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
292965 2006 VK123 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
292966 2006 VY131 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292967 2006 VK134 15/11/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
292968 2006 VO134 15/11/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
292969 2006 VL135 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
292970 2006 VH138 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
292971 2006 VK138 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
292972 2006 VL140 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
292973 2006 VQ140 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
292974 2006 VP141 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
292975 2006 VA142 13/11/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
292976 2006 VE145 15/11/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
292977 2006 VQ148 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
292978 2006 VL149 02/11/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
292979 2006 VA150 09/11/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
292980 2006 VZ150 09/11/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
292981 2006 VF151 09/11/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
292982 2006 VR153 08/11/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
292983 2006 VP155 15/11/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
292984 2006 VK168 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
292985 2006 VT168 01/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
292986 2006 VV168 08/11/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
292987 2006 VY168 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
292988 2006 VC169 02/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
292989 2006 VG170 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
292990 2006 VK171 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
292991 Lyonne 2006 WB1 17/11/2006 Nogales J.-C. Merlin 3,3 km MPC · JPL
292992 2006 WJ6 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
292993 2006 WS6 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
292994 2006 WV6 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
292995 2006 WD9 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
292996 2006 WR11 16/11/2006 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
292997 2006 WK12 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
292998 2006 WK16 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
292999 2006 WF17 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
293000 2006 WY17 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also