Danh sách tiểu hành tinh/293901–294000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
293901 2007 RX302 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
293902 2007 RG309 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
293903 2007 RB314 13/09/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
293904 2007 RH314 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
293905 2007 RJ314 15/09/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
293906 2007 RO317 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
293907 2007 RU317 13/09/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
293908 2007 SP 18/09/2007 Mayhill A. Lowe 6,0 km MPC · JPL
293909 Matterhorn 2007 SS2 16/09/2007 Taunus S. Karge, R. Kling 3,7 km MPC · JPL
293910 2007 SX4 18/09/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
293911 2007 SK5 18/09/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
293912 2007 SC6 21/09/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
293913 2007 SP8 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
293914 2007 SH10 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
293915 2007 SK11 20/09/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
293916 2007 SQ13 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
293917 2007 SU13 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
293918 2007 SL14 20/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
293919 2007 SP15 30/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
293920 2007 SE16 30/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
293921 2007 SL16 30/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
293922 2007 SR18 20/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
293923 2007 SR22 19/09/2007 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
293924 2007 SX22 21/09/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
293925 2007 SF23 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
293926 Harrystine 2007 TJ1 02/10/2007 Charleston ARO 910 m MPC · JPL
293927 2007 TR1 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
293928 2007 TF2 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
293929 2007 TB4 06/10/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 2,3 km MPC · JPL
293930 2007 TQ4 06/10/2007 7300 W. K. Y. Yeung 3,3 km MPC · JPL
293931 2007 TU5 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
293932 2007 TO6 06/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 2,8 km MPC · JPL
293933 2007 TX6 06/10/2007 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
293934 MPIA 2007 TM8 08/10/2007 Heidelberg F. Hormuth 980 m MPC · JPL
293935 2007 TL9 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
293936 2007 TM11 06/10/2007 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
293937 2007 TG12 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
293938 2007 TM12 06/10/2007 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
293939 2007 TT12 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
293940 2007 TX12 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
293941 2007 TU13 07/10/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
293942 2007 TS15 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
293943 2007 TK16 08/10/2007 Črni Vrh Črni Vrh 2,3 km MPC · JPL
293944 2007 TQ18 09/10/2007 Eskridge G. Hug 1,5 km MPC · JPL
293945 2007 TB20 06/10/2007 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
293946 2007 TE20 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
293947 2007 TO23 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,5 km MPC · JPL
293948 2007 TF24 07/10/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
293949 2007 TG27 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
293950 2007 TU28 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
293951 2007 TX28 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
293952 2007 TX29 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
293953 2007 TR30 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
293954 2007 TG32 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
293955 2007 TM33 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
293956 2007 TL35 07/10/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
293957 2007 TN35 07/10/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
293958 2007 TS35 07/10/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
293959 2007 TG40 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
293960 2007 TN41 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
293961 2007 TR41 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
293962 2007 TY43 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
293963 2007 TC44 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
293964 2007 TV44 07/10/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
293965 2007 TG45 07/10/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
293966 2007 TT45 07/10/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
293967 2007 TU45 07/10/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
293968 2007 TD51 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
293969 2007 TV51 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
293970 2007 TC52 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
293971 2007 TB53 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
293972 2007 TJ53 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
293973 2007 TB54 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
293974 2007 TH55 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
293975 2007 TH57 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
293976 2007 TS57 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
293977 2007 TX58 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
293978 2007 TD59 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
293979 2007 TY60 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
293980 2007 TC63 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
293981 2007 TL63 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
293982 2007 TB64 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
293983 2007 TG66 06/10/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,0 km MPC · JPL
293984 2007 TC67 12/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 1,4 km MPC · JPL
293985 Franquin 2007 TF69 13/10/2007 Saint-Sulpice B. Christophe 1,3 km MPC · JPL
293986 2007 TG69 13/10/2007 Altschwendt W. Ries 4,0 km MPC · JPL
293987 2007 TF70 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
293988 2007 TX73 13/10/2007 7300 W. K. Y. Yeung 2,7 km MPC · JPL
293989 2007 TT74 15/10/2007 Bisei SG Center BATTeRS 2,3 km MPC · JPL
293990 2007 TZ74 15/10/2007 Bisei SG Center BATTeRS 800 m MPC · JPL
293991 2007 TM78 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
293992 2007 TT78 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
293993 2007 TK79 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
293994 2007 TX79 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
293995 2007 TT80 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
293996 2007 TU81 07/10/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
293997 2007 TY83 08/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
293998 2007 TB84 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
293999 2007 TE84 08/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
294000 2007 TH87 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also