Danh sách tiểu hành tinh/292801–292900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
292801 2006 UA241 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
292802 2006 UK242 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
292803 2006 UE243 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
292804 2006 UO243 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
292805 2006 US244 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
292806 2006 US246 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
292807 2006 UK248 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
292808 2006 UX248 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
292809 2006 UK250 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
292810 2006 UA251 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
292811 2006 UY252 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
292812 2006 UJ253 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
292813 2006 UP254 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
292814 2006 UT254 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
292815 2006 UX254 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
292816 2006 UZ254 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
292817 2006 UH255 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
292818 2006 UR257 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
292819 2006 UG261 28/10/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
292820 2006 UF262 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
292821 2006 UC265 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
292822 2006 UU266 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
292823 2006 UQ269 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
292824 2006 UV270 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
292825 2006 UM271 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
292826 2006 UW272 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
292827 2006 UZ272 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
292828 2006 UG273 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
292829 2006 UB274 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
292830 2006 UH275 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
292831 2006 UA276 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
292832 2006 UH281 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
292833 2006 UP281 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
292834 2006 UV281 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
292835 2006 UW282 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
292836 2006 UG283 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
292837 2006 UH283 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
292838 2006 UN284 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
292839 2006 UH285 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
292840 2006 UB289 31/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
292841 2006 UA290 31/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292842 2006 UD295 19/10/2006 Kitt Peak M. W. Buie 1,6 km MPC · JPL
292843 2006 UC299 19/10/2006 Kitt Peak M. W. Buie 4,0 km MPC · JPL
292844 2006 UY300 19/10/2006 Kitt Peak M. W. Buie 2,4 km MPC · JPL
292845 2006 UX325 20/10/2006 Kitt Peak M. W. Buie 1,0 km MPC · JPL
292846 2006 UP327 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
292847 2006 UP328 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
292848 2006 UZ328 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
292849 2006 UG329 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
292850 2006 UZ329 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
292851 2006 UL332 21/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,1 km MPC · JPL
292852 2006 US334 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
292853 2006 UY334 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
292854 2006 UN338 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
292855 2006 UQ338 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
292856 2006 UE341 26/10/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 1,1 km MPC · JPL
292857 2006 US358 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
292858 2006 UW360 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
292859 2006 UK361 22/10/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
292860 2006 VW 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
292861 2006 VZ 01/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
292862 2006 VM1 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
292863 2006 VQ2 03/11/2006 Charleston ARO 4,4 km MPC · JPL
292864 2006 VJ3 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
292865 2006 VR3 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
292866 2006 VY3 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
292867 2006 VU4 09/11/2006 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 4,6 km MPC · JPL
292868 2006 VA6 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
292869 2006 VB6 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292870 2006 VF8 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
292871 2006 VC12 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
292872 Anoushankar 2006 VV12 12/11/2006 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 4,2 km MPC · JPL
292873 2006 VV14 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
292874 2006 VE15 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
292875 2006 VD16 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
292876 2006 VH18 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
292877 2006 VZ18 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
292878 2006 VY19 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
292879 2006 VG20 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292880 2006 VB21 09/11/2006 Lulin H.-C. Lin, Q.-z. Ye 3,4 km MPC · JPL
292881 2006 VX23 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
292882 2006 VN24 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
292883 2006 VS24 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
292884 2006 VZ25 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
292885 2006 VT27 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
292886 2006 VV27 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
292887 2006 VU29 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
292888 2006 VU30 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
292889 2006 VK31 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
292890 2006 VG33 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
292891 2006 VQ34 11/11/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
292892 2006 VH35 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
292893 2006 VT36 11/11/2006 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
292894 2006 VN38 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
292895 2006 VQ38 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
292896 2006 VJ40 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
292897 2006 VF41 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
292898 2006 VH41 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
292899 2006 VQ41 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
292900 2006 VU41 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL