Danh sách tiểu hành tinh/292701–292800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
292701 2006 UZ121 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
292702 2006 UK122 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
292703 2006 UE123 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
292704 2006 UW123 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
292705 2006 US124 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
292706 2006 UU124 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
292707 2006 UJ126 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
292708 2006 UC127 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
292709 2006 UM127 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
292710 2006 US127 19/10/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
292711 2006 UD128 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292712 2006 UJ128 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
292713 2006 UD130 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
292714 2006 UU130 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
292715 2006 UJ132 19/10/2006 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
292716 2006 UU133 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
292717 2006 UC135 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
292718 2006 UP136 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
292719 2006 UH137 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
292720 2006 UK138 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
292721 2006 UL138 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
292722 2006 UK139 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
292723 2006 UP140 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
292724 2006 UX140 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
292725 2006 UH141 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
292726 2006 UY141 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
292727 2006 UV142 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
292728 2006 US143 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
292729 2006 UU143 19/10/2006 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
292730 2006 US153 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
292731 2006 UH155 21/10/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
292732 2006 UY155 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
292733 2006 UG156 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
292734 2006 UM157 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
292735 2006 UO162 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
292736 2006 UL164 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
292737 2006 UG167 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
292738 2006 UM171 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
292739 2006 UR171 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
292740 2006 UV171 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
292741 2006 UH172 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
292742 2006 UV172 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
292743 2006 UO173 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
292744 2006 UP173 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
292745 2006 UN174 19/10/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
292746 2006 UU174 16/10/2006 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,5 km MPC · JPL
292747 2006 UD175 16/10/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
292748 2006 UG176 16/10/2006 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
292749 2006 UX176 16/10/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
292750 2006 UT177 16/10/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
292751 2006 UE178 16/10/2006 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
292752 2006 UH179 16/10/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
292753 2006 UJ183 17/10/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
292754 2006 UH184 19/10/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
292755 2006 UU185 17/10/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
292756 2006 UV185 17/10/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
292757 2006 UX185 17/10/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
292758 2006 UH186 17/10/2006 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
292759 2006 UO186 17/10/2006 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
292760 2006 UQ186 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
292761 2006 UB188 19/10/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
292762 2006 UO191 19/10/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
292763 2006 UC192 19/10/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
292764 2006 UE192 19/10/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
292765 2006 UR192 19/10/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
292766 2006 UX193 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
292767 2006 UL199 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
292768 2006 UQ199 21/10/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
292769 2006 UA201 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
292770 2006 UU203 22/10/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
292771 2006 UL204 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
292772 2006 UR204 22/10/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
292773 2006 UH205 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
292774 2006 UA209 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
292775 2006 UB211 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
292776 2006 UM211 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
292777 2006 UE213 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
292778 2006 UB214 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
292779 2006 UB215 26/10/2006 Kitami K. Endate 3,9 km MPC · JPL
292780 2006 UH215 27/10/2006 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 1,5 km MPC · JPL
292781 2006 UU215 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
292782 2006 US218 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
292783 2006 UU218 16/10/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
292784 2006 UM219 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
292785 2006 UO220 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
292786 2006 UE222 17/10/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
292787 2006 UM222 17/10/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
292788 2006 UE223 17/10/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
292789 2006 UJ223 17/10/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
292790 2006 UF224 19/10/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
292791 2006 UH225 19/10/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
292792 2006 UK225 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
292793 2006 UC226 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
292794 2006 UF228 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
292795 2006 UO228 20/10/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
292796 2006 UV228 20/10/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
292797 2006 UX232 21/10/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
292798 2006 US233 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
292799 2006 UE234 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
292800 2006 UJ237 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL