Danh sách tiểu hành tinh/293701–293800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
293701 2007 PK43 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
293702 2007 PM45 11/08/2007 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
293703 2007 PL49 09/08/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
293704 2007 QG 16/08/2007 Bisei SG Center BATTeRS 980 m MPC · JPL
293705 2007 QK 16/08/2007 Great Shefford P. Birtwhistle 1,7 km MPC · JPL
293706 2007 QK1 19/08/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,2 km MPC · JPL
293707 Govoradloanatoly 2007 QT1 16/08/2007 Andrushivka Andrushivka Obs. 820 m MPC · JPL
293708 2007 QW5 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
293709 2007 QG7 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
293710 2007 QG9 22/08/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
293711 2007 QK9 22/08/2007 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
293712 2007 QM9 22/08/2007 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
293713 2007 QH14 16/08/2007 Purple Mountain PMO NEO 3,1 km MPC · JPL
293714 2007 QZ15 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
293715 2007 QN16 16/08/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,5 km MPC · JPL
293716 2007 QD17 22/08/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
293717 2007 QR17 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
293718 2007 RP 01/09/2007 Siding Spring K. Sárneczky, L. Kiss 690 m MPC · JPL
293719 2007 RQ 01/09/2007 Siding Spring K. Sárneczky, L. Kiss 780 m MPC · JPL
293720 2007 RX1 01/09/2007 Siding Spring K. Sárneczky, L. Kiss 2,9 km MPC · JPL
293721 2007 RT4 03/09/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
293722 2007 RN5 03/09/2007 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
293723 2007 RT13 11/09/2007 Eskridge G. Hug 770 m MPC · JPL
293724 2007 RJ15 12/09/2007 CBA-NOVAC D. R. Skillman 980 m MPC · JPL
293725 2007 RS16 12/09/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 940 m MPC · JPL
293726 2007 RQ17 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 110 m MPC · JPL
293727 2007 RZ17 12/09/2007 Bisei SG Center BATTeRS 880 m MPC · JPL
293728 2007 RT20 03/09/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
293729 2007 RU22 03/09/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
293730 2007 RV26 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
293731 2007 RJ27 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
293732 2007 RL28 04/09/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
293733 2007 RY29 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
293734 2007 RR30 05/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
293735 2007 RB32 05/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
293736 2007 RY33 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
293737 2007 RV36 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
293738 2007 RB37 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
293739 2007 RE37 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
293740 2007 RQ38 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
293741 2007 RE40 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
293742 2007 RB44 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
293743 2007 RL45 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
293744 2007 RP45 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
293745 2007 RM46 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
293746 2007 RQ49 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
293747 2007 RF52 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
293748 2007 RO54 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
293749 2007 RE56 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
293750 2007 RS57 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
293751 2007 RK58 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
293752 2007 RJ69 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
293753 2007 RA81 10/09/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
293754 2007 RR83 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
293755 2007 RU83 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
293756 2007 RN85 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
293757 2007 RS88 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
293758 2007 RY89 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
293759 2007 RX90 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
293760 2007 RJ91 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
293761 2007 RX91 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
293762 2007 RP92 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
293763 2007 RE95 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
293764 2007 RP95 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
293765 2007 RT95 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
293766 2007 RC96 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
293767 2007 RG96 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
293768 2007 RH97 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
293769 2007 RG98 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
293770 2007 RC103 11/09/2007 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
293771 2007 RO103 11/09/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
293772 2007 RX103 11/09/2007 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
293773 2007 RN104 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
293774 2007 RB110 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
293775 2007 RX111 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
293776 2007 RJ116 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
293777 2007 RR117 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
293778 2007 RA118 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
293779 2007 RU119 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 2,1 km MPC · JPL
293780 2007 RQ123 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
293781 2007 RA124 12/09/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
293782 2007 RY125 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
293783 2007 RA126 12/09/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
293784 2007 RY126 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
293785 2007 RF130 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
293786 2007 RZ131 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
293787 2007 RB134 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 2,3 km MPC · JPL
293788 2007 RN134 12/09/2007 Catalina CSS 730 m MPC · JPL
293789 2007 RK136 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
293790 2007 RM137 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
293791 2007 RJ139 07/09/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
293792 2007 RS139 13/09/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
293793 2007 RA140 13/09/2007 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
293794 2007 RO140 13/09/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
293795 2007 RH141 13/09/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
293796 2007 RY141 13/09/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
293797 2007 RP142 13/09/2007 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
293798 2007 RY143 14/09/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
293799 2007 RL146 15/09/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
293800 2007 RY147 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,2 km MPC · JPL