Danh sách tiểu hành tinh/292601–292700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
292601 2006 TX108 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
292602 2006 TZ108 02/10/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
292603 2006 TC109 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
292604 2006 TN109 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
292605 2006 TS111 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,9 km MPC · JPL
292606 2006 TD115 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 4,2 km MPC · JPL
292607 2006 TX115 02/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,6 km MPC · JPL
292608 2006 TA117 03/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,5 km MPC · JPL
292609 2006 TW120 12/10/2006 Apache Point A. C. Becker 4,0 km MPC · JPL
292610 2006 TW121 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
292611 2006 TN124 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
292612 2006 TB128 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
292613 2006 TL128 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
292614 2006 TO129 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
292615 2006 UC1 16/10/2006 Altschwendt W. Ries 2,4 km MPC · JPL
292616 2006 UE1 16/10/2006 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Kuli 2,9 km MPC · JPL
292617 2006 US2 16/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
292618 2006 UC3 16/10/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
292619 2006 UH5 16/10/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
292620 2006 UL6 16/10/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
292621 2006 UD7 16/10/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
292622 2006 UN7 16/10/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
292623 2006 UD9 16/10/2006 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
292624 2006 UG9 16/10/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
292625 2006 UH18 16/10/2006 Bergisch Gladbac W. Bickel 900 m MPC · JPL
292626 2006 UP19 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
292627 2006 UW19 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
292628 2006 UL20 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
292629 2006 UQ21 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
292630 2006 UD23 16/10/2006 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 660 m MPC · JPL
292631 2006 UZ23 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
292632 2006 UR24 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
292633 2006 UL25 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
292634 2006 UB27 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
292635 2006 UG27 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
292636 2006 UM29 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
292637 2006 UW29 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
292638 2006 UC30 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
292639 2006 UG33 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
292640 2006 UZ34 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
292641 2006 UZ35 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
292642 2006 UT36 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
292643 2006 UD37 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
292644 2006 UB38 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
292645 2006 UP38 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292646 2006 UT38 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
292647 2006 UT39 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
292648 2006 UB44 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
292649 2006 UG45 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
292650 2006 UZ50 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
292651 2006 UP51 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
292652 2006 UR51 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
292653 2006 UB52 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
292654 2006 UO52 17/10/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
292655 2006 UP52 17/10/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
292656 2006 UC53 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
292657 2006 UY53 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
292658 2006 UQ54 17/10/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
292659 2006 UK57 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
292660 2006 UZ57 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
292661 2006 UV58 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
292662 2006 UA60 19/10/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
292663 2006 UC62 21/10/2006 Desert Moon B. L. Stevens 4,2 km MPC · JPL
292664 2006 UL65 16/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
292665 2006 UO66 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
292666 2006 UY66 16/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
292667 2006 UD69 16/10/2006 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
292668 2006 UX69 16/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
292669 2006 UM74 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
292670 2006 UA75 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292671 2006 UK75 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
292672 2006 UT76 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
292673 2006 UK78 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
292674 2006 UM79 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292675 2006 UB81 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
292676 2006 UK83 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
292677 2006 US83 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
292678 2006 UF84 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
292679 2006 UR84 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
292680 2006 UR89 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
292681 2006 UO90 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
292682 2006 UN92 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
292683 2006 UB93 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
292684 2006 UW93 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292685 2006 UL94 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292686 2006 UV96 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
292687 2006 UG97 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292688 2006 UM97 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
292689 2006 UB98 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
292690 2006 UO98 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
292691 2006 UB99 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
292692 2006 UL99 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
292693 2006 UZ110 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
292694 2006 UB111 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
292695 2006 UZ113 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
292696 2006 UD117 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
292697 2006 UW117 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
292698 2006 UE121 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
292699 2006 UF121 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
292700 2006 UV121 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL