Danh sách tiểu hành tinh/291801–291900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
291801 2006 KZ71 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
291802 2006 KJ74 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
291803 2006 KH75 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
291804 2006 KE76 24/05/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
291805 2006 KX80 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
291806 2006 KV83 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
291807 2006 KG89 29/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 18 km MPC · JPL
291808 2006 KK90 24/05/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
291809 2006 KH91 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
291810 2006 KN91 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
291811 2006 KK94 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
291812 2006 KC95 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
291813 2006 KD97 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
291814 2006 KB98 26/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
291815 2006 KP99 27/05/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
291816 2006 KS99 28/05/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
291817 2006 KP100 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
291818 2006 KY104 28/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
291819 2006 KO116 29/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
291820 2006 KN117 29/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
291821 2006 KU118 30/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
291822 2006 KB121 21/05/2006 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
291823 2006 KH121 23/05/2006 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
291824 2006 KH133 25/05/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 1,3 km MPC · JPL
291825 2006 KL143 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
291826 2006 KZ143 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
291827 2006 LE 01/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
291828 2006 LF2 15/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
291829 2006 LO2 04/06/2006 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
291830 2006 LP2 04/06/2006 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
291831 2006 LX3 15/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
291832 2006 LO4 11/06/2006 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
291833 2006 LP4 11/06/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
291834 2006 LQ4 03/06/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
291835 2006 LC5 03/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
291836 2006 LD7 09/06/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
291837 2006 MH2 16/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
291838 2006 MV2 16/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
291839 2006 MJ4 17/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
291840 2006 MK5 17/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
291841 2006 MQ7 18/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
291842 2006 MY7 18/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
291843 2006 MZ8 19/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
291844 2006 ME13 24/06/2006 Hibiscus S. F. Hönig 1,2 km MPC · JPL
291845 2006 MW13 27/06/2006 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
291846 2006 MD14 17/06/2006 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
291847 Ladoix 2006 OP1 19/07/2006 Vicques M. Ory 1,1 km MPC · JPL
291848 2006 OY1 18/07/2006 Reedy Creek J. Broughton 3,0 km MPC · JPL
291849 Orchestralondon 2006 OL2 18/07/2006 Lulin Observatory Q.-z. Ye, H.-C. Lin 2,8 km MPC · JPL
291850 2006 OV4 22/07/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,0 km MPC · JPL
291851 2006 OZ5 19/07/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
291852 2006 OW8 20/07/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
291853 2006 OM9 24/07/2006 Hibiscus S. F. Hönig 640 m MPC · JPL
291854 2006 OM13 21/07/2006 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
291855 Calabròcorrado 2006 ON14 28/07/2006 Andrushivka Andrushivka Obs. 910 m MPC · JPL
291856 2006 OV14 20/07/2006 Reedy Creek J. Broughton 3,0 km MPC · JPL
291857 2006 OY15 29/07/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,0 km MPC · JPL
291858 2006 OQ16 20/07/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
291859 2006 OG18 20/07/2006 Siding Spring SSS 6,0 km MPC · JPL
291860 2006 OZ20 30/07/2006 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
291861 2006 PG 02/08/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando 4,6 km MPC · JPL
291862 2006 PX 11/08/2006 Lulin H.-C. Lin, Q.-z. Ye 2,2 km MPC · JPL
291863 2006 PL3 12/08/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
291864 2006 PH4 15/08/2006 Reedy Creek J. Broughton 800 m MPC · JPL
291865 2006 PX4 12/08/2006 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
291866 2006 PF5 12/08/2006 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
291867 2006 PT5 18/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
291868 2006 PT7 12/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
291869 2006 PO9 13/08/2006 Palomar NEAT 600 m MPC · JPL
291870 2006 PA10 13/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
291871 2006 PT11 13/08/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
291872 2006 PE12 13/08/2006 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
291873 2006 PF12 13/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
291874 2006 PL12 13/08/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
291875 2006 PW15 15/08/2006 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
291876 2006 PO17 15/08/2006 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 1,2 km MPC · JPL
291877 2006 PB18 15/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
291878 2006 PU18 13/08/2006 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
291879 2006 PW19 13/08/2006 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
291880 2006 PQ20 15/08/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
291881 2006 PJ22 15/08/2006 Lulin C.-S. Lin, Q.-z. Ye 910 m MPC · JPL
291882 2006 PZ22 15/08/2006 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
291883 2006 PF23 12/08/2006 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
291884 2006 PC24 12/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
291885 2006 PE25 13/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
291886 2006 PG26 15/08/2006 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
291887 2006 PM26 15/08/2006 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
291888 2006 PC29 10/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
291889 2006 PQ30 12/08/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
291890 2006 PD31 13/08/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
291891 2006 PW34 12/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
291892 2006 PN35 12/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
291893 2006 PO36 12/08/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
291894 2006 PN42 14/08/2006 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
291895 2006 QP1 16/08/2006 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
291896 2006 QW3 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
291897 2006 QY3 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
291898 2006 QN4 17/08/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,3 km MPC · JPL
291899 2006 QS4 18/08/2006 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Kuli 750 m MPC · JPL
291900 2006 QU4 19/08/2006 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Kuli 3,6 km MPC · JPL