Danh sách tiểu hành tinh/291101–291200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
291101 2005 YP153 29/12/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
291102 2005 YK154 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
291103 2005 YU160 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
291104 2005 YO161 27/12/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
291105 2005 YB165 29/12/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
291106 2005 YL165 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
291107 2005 YR166 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
291108 2005 YT167 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
291109 2005 YX172 24/12/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
291110 2005 YW173 25/12/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
291111 2005 YV174 29/12/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
291112 2005 YB177 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
291113 2005 YQ178 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
291114 2005 YS179 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
291115 2005 YU179 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
291116 2005 YB182 27/12/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
291117 2005 YJ186 29/12/2005 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
291118 2005 YS188 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
291119 2005 YD194 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
291120 2005 YP199 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
291121 2005 YB200 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
291122 2005 YJ200 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
291123 2005 YP200 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
291124 2005 YW200 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
291125 2005 YB201 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
291126 2005 YF201 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
291127 2005 YJ201 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
291128 2005 YP201 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
291129 2005 YY204 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
291130 2005 YO207 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
291131 2005 YR207 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
291132 2005 YL208 21/12/2005 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
291133 2005 YD212 28/12/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
291134 2005 YN214 30/12/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
291135 2005 YS215 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
291136 2005 YO218 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
291137 2005 YC219 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
291138 2005 YH223 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
291139 2005 YF225 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
291140 2005 YK229 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
291141 2005 YH230 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
291142 2005 YS231 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
291143 2005 YR236 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
291144 2005 YK237 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
291145 2005 YW237 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
291146 2005 YB246 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
291147 2005 YY250 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
291148 2005 YN256 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
291149 2005 YZ256 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
291150 2005 YE262 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
291151 2005 YS265 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
291152 2005 YX273 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
291153 2005 YM284 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
291154 2005 YU285 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
291155 2005 YD286 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
291156 2005 YS286 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
291157 2005 YW290 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
291158 2005 YM291 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
291159 2005 YT291 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
291160 2006 AE 02/01/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
291161 2006 AV 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
291162 2006 AY6 05/01/2006 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
291163 2006 AS11 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
291164 2006 AE14 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
291165 2006 AC15 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
291166 2006 AA23 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
291167 2006 AJ24 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
291168 2006 AM24 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
291169 2006 AP25 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
291170 2006 AU25 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
291171 2006 AS28 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
291172 2006 AK33 06/01/2006 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
291173 2006 AM33 06/01/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
291174 2006 AV33 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
291175 2006 AA37 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
291176 2006 AY39 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
291177 2006 AB40 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
291178 2006 AD43 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
291179 2006 AJ44 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
291180 2006 AS44 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
291181 2006 AL45 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
291182 2006 AW45 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
291183 2006 AP49 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
291184 2006 AB50 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
291185 2006 AC53 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
291186 2006 AH53 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
291187 2006 AG54 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
291188 2006 AL54 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
291189 2006 AR54 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
291190 2006 AW57 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
291191 2006 AF58 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
291192 2006 AH62 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
291193 2006 AP62 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
291194 2006 AQ62 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
291195 2006 AR63 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,6 km MPC · JPL
291196 2006 AQ64 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
291197 2006 AU64 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
291198 2006 AK69 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
291199 2006 AF71 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
291200 2006 AO73 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL