Danh sách tiểu hành tinh/290901–291000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
290901 2005 WV97 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
290902 2005 WL98 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
290903 2005 WA99 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
290904 2005 WU99 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,6 km MPC · JPL
290905 2005 WJ100 28/11/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
290906 2005 WA101 29/11/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
290907 2005 WW101 29/11/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
290908 2005 WY102 25/11/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
290909 2005 WE104 28/11/2005 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
290910 2005 WV104 28/11/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
290911 2005 WT105 29/11/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
290912 2005 WB107 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
290913 2005 WR109 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
290914 2005 WY113 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
290915 2005 WB114 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL
290916 2005 WN114 28/11/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
290917 2005 WV114 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
290918 2005 WQ117 28/11/2005 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
290919 2005 WZ117 28/11/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
290920 2005 WQ118 30/11/2005 Eskridge Farpoint Obs. 2,9 km MPC · JPL
290921 2005 WU118 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
290922 2005 WQ119 28/11/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
290923 2005 WU123 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
290924 2005 WX123 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
290925 2005 WV125 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
290926 2005 WT127 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
290927 2005 WO130 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
290928 2005 WC131 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
290929 2005 WG131 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
290930 2005 WZ135 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
290931 2005 WG136 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
290932 2005 WC139 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
290933 2005 WK140 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
290934 2005 WM140 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
290935 2005 WT140 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
290936 2005 WQ143 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
290937 2005 WV145 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
290938 2005 WK146 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
290939 2005 WN149 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
290940 2005 WS149 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
290941 2005 WN150 28/11/2005 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
290942 2005 WA153 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
290943 2005 WN154 29/11/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
290944 2005 WF156 29/11/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
290945 2005 WH156 29/11/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
290946 2005 WE158 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
290947 2005 WX159 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
290948 2005 WD163 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
290949 2005 WZ168 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
290950 2005 WY169 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
290951 2005 WV171 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
290952 2005 WZ172 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
290953 2005 WE173 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
290954 2005 WO174 30/11/2005 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
290955 2005 WO178 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
290956 2005 WS179 21/11/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
290957 2005 WP180 22/11/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
290958 2005 WC181 25/11/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
290959 2005 WZ181 25/11/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
290960 2005 WO185 30/11/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
290961 2005 WK186 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
290962 2005 WU190 21/11/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
290963 2005 WE191 21/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
290964 2005 WB193 26/11/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
290965 2005 WQ197 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
290966 2005 WS207 28/11/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
290967 2005 XH 01/12/2005 Junk Bond D. Healy 2,5 km MPC · JPL
290968 2005 XS1 04/12/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
290969 2005 XU6 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
290970 2005 XE7 04/12/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
290971 2005 XA10 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
290972 2005 XD11 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
290973 2005 XS16 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
290974 2005 XT16 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
290975 2005 XH17 01/12/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
290976 2005 XM20 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
290977 2005 XG25 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
290978 2005 XH32 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
290979 2005 XP37 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
290980 2005 XH41 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
290981 2005 XZ42 01/12/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
290982 2005 XF45 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
290983 2005 XU45 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
290984 2005 XF46 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
290985 2005 XH49 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
290986 2005 XV49 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
290987 2005 XP50 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
290988 2005 XY50 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
290989 2005 XO53 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
290990 2005 XN60 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
290991 2005 XZ62 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
290992 2005 XY63 06/12/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
290993 2005 XR64 07/12/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
290994 2005 XB73 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
290995 2005 XJ74 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
290996 2005 XQ76 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
290997 2005 XK82 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
290998 2005 XV82 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
290999 2005 XT83 06/12/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
291000 2005 XC85 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also