Danh sách tiểu hành tinh/289901–290000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
289901 2005 MP53 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
289902 2005 MW53 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
289903 2005 MC55 30/06/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
289904 2005 NO1 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
289905 2005 NX1 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
289906 2005 NP5 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
289907 2005 NG6 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
289908 2005 NT7 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
289909 2005 NT8 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
289910 2005 NX11 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
289911 2005 NH12 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
289912 2005 NK12 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
289913 2005 NF13 04/07/2005 Campo Imperatore CINEOS 4,4 km MPC · JPL
289914 2005 NX13 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
289915 2005 NK19 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
289916 2005 NB20 05/07/2005 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
289917 2005 NM21 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
289918 2005 NN22 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
289919 2005 NR23 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
289920 2005 NU23 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
289921 2005 NT24 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
289922 2005 NP26 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
289923 2005 NQ27 05/07/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
289924 2005 NS27 05/07/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
289925 2005 NT27 05/07/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
289926 2005 NU29 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
289927 2005 NE30 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
289928 2005 NY31 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
289929 2005 ND32 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
289930 2005 NR32 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
289931 2005 NW32 05/07/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
289932 2005 NR33 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
289933 2005 NS33 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
289934 2005 NZ33 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
289935 2005 NR35 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
289936 2005 NC36 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
289937 2005 NE36 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
289938 2005 NQ37 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
289939 2005 NM40 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
289940 2005 NM41 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
289941 2005 NB44 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
289942 2005 ND44 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
289943 2005 NE45 04/07/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
289944 2005 NK46 05/07/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
289945 2005 NQ46 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
289946 2005 NT49 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
289947 2005 NU49 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,7 km MPC · JPL
289948 2005 NK50 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
289949 2005 NX53 10/07/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
289950 2005 NE54 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
289951 2005 NN57 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
289952 2005 NO58 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
289953 2005 NG63 13/07/2005 Mayhill A. Lowe 2,5 km MPC · JPL
289954 2005 NH65 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
289955 2005 NT67 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
289956 2005 NU67 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
289957 2005 NZ68 03/07/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
289958 2005 NC70 04/07/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
289959 2005 NP75 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
289960 2005 NU75 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
289961 2005 NX78 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
289962 2005 NA79 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
289963 2005 NJ82 15/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
289964 2005 NA84 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
289965 2005 NR84 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
289966 2005 NH90 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
289967 2005 NL92 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
289968 2005 ND94 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
289969 2005 NX95 07/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
289970 2005 NL100 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
289971 2005 NP100 15/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
289972 2005 ND112 07/07/2005 Mauna Kea C. Veillet 940 m MPC · JPL
289973 2005 NZ114 07/07/2005 Mauna Kea C. Veillet 2,2 km MPC · JPL
289974 2005 NF116 07/07/2005 Mauna Kea C. Veillet 860 m MPC · JPL
289975 2005 NK123 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
289976 2005 NP124 04/07/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
289977 2005 NE125 12/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
289978 2005 OH 18/07/2005 Siding Spring SSS 6,5 km MPC · JPL
289979 2005 OY4 28/07/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
289980 2005 OK7 29/07/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
289981 2005 OR8 29/07/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
289982 2005 OO9 27/07/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
289983 2005 OD20 28/07/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
289984 2005 OF23 30/07/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
289985 2005 OD24 30/07/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
289986 2005 OG27 30/07/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
289987 2005 OJ27 30/07/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
289988 2005 OM27 31/07/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
289989 2005 OQ28 31/07/2005 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
289990 2005 OZ28 30/07/2005 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
289991 2005 PS1 01/08/2005 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
289992 Onfray 2005 PF6 10/08/2005 Saint-Sulpice Saint-Sulpice Obs. 2,7 km MPC · JPL
289993 2005 PX6 04/08/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
289994 2005 PH7 01/08/2005 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
289995 2005 PC9 04/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
289996 2005 PV10 04/08/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
289997 2005 PS12 04/08/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
289998 2005 PT12 04/08/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
289999 2005 PX14 04/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
290000 2005 PG15 04/08/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also