Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/290201–290300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
290201 2005 SK34 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
290202 2005 SD36 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
290203 2005 SM37 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
290204 2005 SN37 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
290205 2005 SC38 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
290206 2005 SW38 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
290207 2005 SM39 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
290208 2005 SN40 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
290209 2005 SA41 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
290210 2005 SH41 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
290211 2005 SF42 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
290212 2005 SB44 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
290213 2005 SG44 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
290214 2005 SH44 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
290215 2005 SV45 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
290216 2005 SY45 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
290217 2005 SO48 24/09/2005 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
290218 2005 SE49 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
290219 2005 SX50 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
290220 2005 SG51 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
290221 2005 SN53 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
290222 2005 SY53 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
290223 2005 SS54 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
290224 2005 SU56 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
290225 2005 ST58 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
290226 2005 SL59 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
290227 2005 SL62 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
290228 2005 SA63 26/09/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
290229 2005 SP63 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
290230 2005 SB64 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
290231 2005 SR64 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
290232 2005 SL65 26/09/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
290233 2005 SF71 30/09/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
290234 2005 SF73 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
290235 2005 SO74 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
290236 2005 SP74 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
290237 2005 SN81 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
290238 2005 SR81 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
290239 2005 SS81 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
290240 2005 SC86 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
290241 2005 SY90 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
290242 2005 SA93 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
290243 2005 SD95 25/09/2005 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
290244 2005 SB98 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
290245 2005 SH98 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
290246 2005 SU101 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
290247 2005 SW101 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
290248 2005 SJ102 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
290249 2005 SV104 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
290250 2005 SD107 26/09/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
290251 2005 SA108 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
290252 2005 SC110 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
290253 2005 SB111 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
290254 2005 SE113 26/09/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
290255 2005 SL113 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
290256 2005 SB114 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
290257 2005 SA118 28/09/2005 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
290258 2005 SD121 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
290259 2005 SW122 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
290260 2005 SK123 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
290261 2005 SX123 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
290262 2005 ST124 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
290263 2005 SN126 29/09/2005 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
290264 2005 SD127 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
290265 2005 SG133 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
290266 2005 SA136 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
290267 2005 SC137 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
290268 2005 SX138 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
290269 2005 SW139 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
290270 2005 SS142 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
290271 2005 SV143 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
290272 2005 SN145 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
290273 2005 SS145 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
290274 2005 SA147 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
290275 2005 SV147 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
290276 2005 SO148 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
290277 2005 SS148 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
290278 2005 SO149 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
290279 2005 ST149 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
290280 2005 SU149 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
290281 2005 SD154 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
290282 2005 SA156 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
290283 2005 SR157 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
290284 2005 SF160 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
290285 2005 SH160 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
290286 2005 SM160 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
290287 2005 SX160 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
290288 2005 SV164 27/09/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
290289 2005 SU165 28/09/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
290290 2005 SO167 28/09/2005 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
290291 2005 SM168 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
290292 2005 SZ168 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
290293 2005 SE169 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
290294 2005 SV169 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
290295 2005 SN170 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
290296 2005 ST171 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
290297 2005 SV175 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
290298 2005 SQ176 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
290299 2005 SS176 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
290300 2005 SF178 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL