Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/290301–290400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
290301 2005 SE179 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
290302 2005 SX179 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
290303 2005 SA181 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
290304 2005 SU181 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
290305 2005 SX181 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
290306 2005 SZ181 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
290307 2005 SA182 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
290308 2005 SM184 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
290309 2005 SN184 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
290310 2005 SM186 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
290311 2005 SD190 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
290312 2005 SL191 29/09/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
290313 2005 SS191 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
290314 2005 SP195 30/09/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
290315 2005 ST195 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
290316 2005 SV195 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
290317 2005 SJ198 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
290318 2005 SW202 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
290319 2005 SP204 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
290320 2005 SK205 30/09/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
290321 2005 SR207 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
290322 2005 SH211 30/09/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
290323 2005 SO211 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
290324 2005 SM213 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
290325 2005 SL214 30/09/2005 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
290326 2005 SY215 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
290327 2005 SJ217 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
290328 2005 SX217 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
290329 2005 SV224 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
290330 2005 SR225 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
290331 2005 SU226 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
290332 2005 SZ226 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
290333 2005 SY227 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
290334 2005 SP231 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
290335 2005 SF235 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
290336 2005 ST235 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
290337 2005 SZ235 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
290338 2005 SR236 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
290339 2005 SC237 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
290340 2005 SH238 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
290341 2005 SV238 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
290342 2005 SP239 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
290343 2005 SJ245 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
290344 2005 SO246 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
290345 2005 SN247 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
290346 2005 SB248 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
290347 2005 SC248 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
290348 2005 SZ248 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
290349 2005 SJ250 23/09/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
290350 2005 SY250 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
290351 2005 SO251 24/09/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
290352 2005 SY251 24/09/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
290353 2005 SC253 24/09/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
290354 2005 SQ258 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
290355 2005 SJ259 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
290356 2005 ST260 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
290357 2005 SF261 27/09/2005 Junk Bond D. Healy 780 m MPC · JPL
290358 2005 SD262 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
290359 2005 SX262 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
290360 2005 SV263 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
290361 2005 SD264 24/09/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
290362 2005 SK264 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
290363 2005 SW264 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
290364 2005 SK265 26/09/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
290365 2005 SV266 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
290366 2005 SS267 30/09/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
290367 2005 SR269 28/09/2005 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
290368 2005 SC270 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
290369 2005 SK272 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
290370 2005 SS272 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
290371 2005 SA275 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
290372 2005 SR278 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
290373 2005 SD279 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
290374 2005 SR280 27/09/2005 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
290375 2005 SO283 21/09/2005 Apache Point A. C. Becker 1,4 km MPC · JPL
290376 2005 SL284 25/09/2005 Apache Point A. C. Becker 3,4 km MPC · JPL
290377 2005 SU284 25/09/2005 Apache Point A. C. Becker 1,2 km MPC · JPL
290378 2005 SG289 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
290379 2005 SQ289 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
290380 2005 SZ290 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
290381 2005 SB291 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
290382 2005 SB292 28/09/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
290383 2005 SK292 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
290384 2005 SN292 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
290385 2005 SE293 28/09/2005 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
290386 2005 SS293 30/09/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
290387 2005 TW6 01/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
290388 2005 TJ7 01/10/2005 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
290389 2005 TH8 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
290390 2005 TM8 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
290391 2005 TF9 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
290392 2005 TL16 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
290393 2005 TQ21 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
290394 2005 TW22 01/10/2005 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
290395 2005 TT23 01/10/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
290396 2005 TA25 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
290397 2005 TT27 01/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
290398 2005 TX27 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
290399 2005 TC30 04/10/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
290400 2005 TE32 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL