Danh sách tiểu hành tinh/289201–289300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
289201 2004 XV5 05/12/2004 Jonathan B. Postel Jonathan B. Postel Obs. 720 m MPC · JPL
289202 2004 XH6 09/12/2004 Jarnac Jarnac Obs. 1,0 km MPC · JPL
289203 2004 XU7 02/12/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
289204 2004 XL9 02/12/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
289205 2004 XA12 07/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
289206 2004 XJ12 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
289207 2004 XG13 08/12/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
289208 2004 XK17 03/12/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
289209 2004 XF19 08/12/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
289210 2004 XK20 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
289211 2004 XH22 08/12/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
289212 2004 XF23 08/12/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
289213 2004 XV24 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
289214 2004 XE25 09/12/2004 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
289215 2004 XV30 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
289216 2004 XR31 09/12/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
289217 2004 XK36 10/12/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
289218 2004 XB39 07/12/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
289219 2004 XU40 11/12/2004 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
289220 2004 XX40 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
289221 2004 XL41 11/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 980 m MPC · JPL
289222 2004 XG44 11/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,6 km MPC · JPL
289223 2004 XD46 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
289224 2004 XL48 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
289225 2004 XH53 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
289226 2004 XX60 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
289227 2004 XY60 14/12/2004 Siding Spring SSS 590 m MPC · JPL
289228 2004 XB62 12/12/2004 Needville Needville Obs. 4,5 km MPC · JPL
289229 2004 XR62 08/12/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
289230 2004 XY63 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
289231 2004 XE66 02/12/2004 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
289232 2004 XK69 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
289233 2004 XL69 10/12/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
289234 2004 XN70 11/12/2004 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
289235 2004 XY70 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
289236 2004 XA75 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
289237 2004 XF75 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
289238 2004 XO75 09/12/2004 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
289239 2004 XV75 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
289240 2004 XU76 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
289241 2004 XK77 10/12/2004 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 4,6 km MPC · JPL
289242 2004 XO77 10/12/2004 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
289243 2004 XH78 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
289244 2004 XX78 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
289245 2004 XJ79 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
289246 2004 XH81 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
289247 2004 XM83 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
289248 2004 XQ84 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
289249 2004 XT84 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
289250 2004 XZ85 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
289251 2004 XC86 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
289252 2004 XQ86 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
289253 2004 XR86 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
289254 2004 XK89 10/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
289255 2004 XE92 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
289256 2004 XV92 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
289257 2004 XQ99 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
289258 2004 XC101 14/12/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
289259 2004 XO101 14/12/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
289260 2004 XB105 10/12/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
289261 2004 XD107 11/12/2004 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
289262 2004 XO111 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
289263 2004 XZ119 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
289264 2004 XE121 14/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
289265 2004 XW123 10/12/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
289266 2004 XC124 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
289267 2004 XY124 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
289268 2004 XX127 14/12/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
289269 2004 XL142 02/12/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
289270 2004 XW142 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
289271 2004 XA144 12/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,2 km MPC · JPL
289272 2004 XB147 14/12/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,0 km MPC · JPL
289273 2004 XV147 14/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
289274 2004 XH148 15/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 920 m MPC · JPL
289275 2004 XC149 14/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,1 km MPC · JPL
289276 2004 XM149 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
289277 2004 XD151 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
289278 2004 XD161 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
289279 2004 XP161 15/12/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
289280 2004 XT161 15/12/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
289281 2004 XT162 15/12/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
289282 2004 XB167 02/12/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
289283 2004 XL171 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
289284 2004 XH179 14/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
289285 2004 XZ181 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
289286 2004 XG186 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
289287 2004 YS2 16/12/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
289288 2004 YK6 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
289289 2004 YD11 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
289290 2004 YB16 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
289291 2004 YQ16 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
289292 2004 YP17 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
289293 2004 YZ17 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
289294 2004 YO18 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
289295 2004 YT19 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
289296 2004 YO24 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
289297 2004 YK25 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
289298 2004 YV29 16/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
289299 2005 AH1 01/01/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
289300 2005 AX2 06/01/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL