Danh sách tiểu hành tinh/289801–289900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
289801 2005 JT133 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
289802 2005 JJ136 11/05/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
289803 2005 JP142 15/05/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
289804 2005 JN146 13/05/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
289805 2005 JC149 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
289806 2005 JZ149 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
289807 2005 JH153 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
289808 2005 JD157 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
289809 2005 JT159 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
289810 2005 JQ164 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
289811 2005 JG168 06/05/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
289812 2005 JM171 10/05/2005 Cerro Tololo M. W. Buie 2,7 km MPC · JPL
289813 2005 JQ171 10/05/2005 Cerro Tololo M. W. Buie 900 m MPC · JPL
289814 2005 JP177 07/05/2005 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
289815 2005 JL182 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
289816 2005 JA184 14/05/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
289817 2005 KL 16/05/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
289818 2005 KY2 16/05/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
289819 2005 KA3 17/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
289820 2005 KD3 17/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
289821 2005 KR3 17/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
289822 2005 KE7 16/05/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
289823 2005 KX7 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
289824 2005 KG10 30/05/2005 La Silla G. Bourban, R. Behrend 1,6 km MPC · JPL
289825 2005 KW12 16/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
289826 2005 KX13 21/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
289827 2005 LP3 01/06/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
289828 2005 LT4 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
289829 2005 LC9 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
289830 2005 LC11 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
289831 2005 LS12 05/06/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
289832 2005 LM14 05/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
289833 2005 LC18 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
289834 2005 LW20 05/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
289835 2005 LC22 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
289836 2005 LK23 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
289837 2005 LJ25 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
289838 2005 LK26 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
289839 2005 LY29 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
289840 2005 LP33 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
289841 2005 LL34 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
289842 2005 LS34 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
289843 2005 LS35 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
289844 2005 LV40 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
289845 2005 LE41 11/06/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
289846 2005 LR43 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
289847 2005 LF48 10/06/2005 Reedy Creek J. Broughton 4,2 km MPC · JPL
289848 2005 LX48 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
289849 2005 LW51 15/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
289850 2005 LU53 15/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
289851 2005 MA3 20/06/2005 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
289852 2005 MK5 24/06/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
289853 2005 MZ5 21/06/2005 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
289854 2005 MW6 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
289855 2005 MT8 28/06/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
289856 2005 MC9 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
289857 2005 MK9 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
289858 2005 MR9 28/06/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
289859 2005 MZ9 23/06/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
289860 2005 MK11 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
289861 2005 MQ11 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
289862 2005 MB12 28/06/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
289863 2005 MK12 28/06/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
289864 2005 MG14 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
289865 2005 MP15 24/06/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
289866 2005 MV15 30/06/2005 Junk Bond D. Healy 730 m MPC · JPL
289867 2005 MB16 28/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
289868 2005 MF16 24/06/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
289869 2005 MZ16 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
289870 2005 MM17 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
289871 2005 MP17 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
289872 2005 MB21 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
289873 2005 ME21 30/06/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
289874 2005 MQ21 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
289875 2005 MU21 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
289876 2005 MJ23 24/06/2005 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
289877 2005 MX23 26/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
289878 2005 MP24 28/06/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
289879 2005 MV24 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
289880 2005 MZ24 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
289881 2005 MK25 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
289882 2005 MQ26 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
289883 2005 MS27 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
289884 2005 MW27 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
289885 2005 MN28 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
289886 2005 MZ28 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
289887 2005 MK31 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
289888 2005 MU31 28/06/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
289889 2005 MX31 28/06/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
289890 2005 MK32 28/06/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
289891 2005 MY32 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
289892 2005 MM34 29/06/2005 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
289893 2005 MR35 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
289894 2005 MH36 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
289895 2005 MT36 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
289896 2005 MK42 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
289897 2005 MY44 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
289898 2005 MU46 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
289899 2005 MX46 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
289900 2005 MP47 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL