Danh sách tiểu hành tinh/289401–289500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
289401 2005 CG47 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
289402 2005 CM48 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
289403 2005 CK50 02/02/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
289404 2005 CT50 02/02/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
289405 2005 CM52 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
289406 2005 CK58 02/02/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
289407 2005 CX58 02/02/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
289408 2005 CR59 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
289409 2005 CS60 04/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
289410 2005 CN65 09/02/2005 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
289411 2005 CE72 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
289412 2005 CT73 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
289413 2005 CL74 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
289414 2005 CM75 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
289415 2005 CW79 02/02/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
289416 2005 CY80 03/02/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
289417 2005 DF 17/02/2005 La Silla A. Boattini, H. Scholl 940 m MPC · JPL
289418 2005 DP3 17/02/2005 La Silla A. Boattini, H. Scholl 1,2 km MPC · JPL
289419 2005 EW2 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
289420 2005 EB5 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
289421 2005 EK7 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
289422 2005 ER8 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
289423 2005 EX8 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
289424 2005 EQ12 02/03/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
289425 2005 EL13 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
289426 2005 EW13 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
289427 2005 EY13 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
289428 2005 EA19 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
289429 2005 ED19 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
289430 2005 EJ22 03/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
289431 2005 EJ25 03/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
289432 2005 EW25 03/03/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
289433 2005 EA26 03/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
289434 2005 ED26 03/03/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
289435 2005 EL29 03/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
289436 2005 EU29 02/03/2005 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 940 m MPC · JPL
289437 2005 EE30 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
289438 2005 EF33 02/03/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
289439 2005 EM33 04/03/2005 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
289440 2005 EQ34 03/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
289441 2005 EL35 04/03/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
289442 2005 EG39 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
289443 2005 EE40 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
289444 2005 EH41 01/03/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
289445 2005 EF42 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
289446 2005 EW42 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
289447 2005 EN45 03/03/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
289448 2005 EW46 03/03/2005 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
289449 2005 EF48 03/03/2005 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
289450 2005 EW48 03/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
289451 2005 EO53 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
289452 2005 EN54 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
289453 2005 EL55 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
289454 2005 EG56 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
289455 2005 EW58 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
289456 2005 EL60 04/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
289457 2005 ER60 04/03/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
289458 2005 EB61 04/03/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
289459 2005 ET63 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
289460 2005 EY63 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
289461 2005 EZ63 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
289462 2005 EB66 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
289463 2005 EJ66 04/03/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
289464 2005 EW66 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
289465 2005 EC68 07/03/2005 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
289466 2005 EK68 07/03/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
289467 2005 EU68 07/03/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
289468 2005 EH69 07/03/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
289469 2005 EU69 07/03/2005 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
289470 2005 ER72 02/03/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
289471 2005 EA73 02/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
289472 2005 ER73 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
289473 2005 EJ75 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
289474 2005 EV75 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
289475 2005 EH78 03/03/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
289476 2005 EV78 03/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
289477 2005 EN79 03/03/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
289478 2005 EL80 03/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
289479 2005 EG83 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
289480 2005 EH83 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
289481 2005 EL83 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
289482 2005 EK84 04/03/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
289483 2005 EK87 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
289484 2005 EB88 07/03/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
289485 2005 EB90 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
289486 2005 EH92 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
289487 2005 EX96 03/03/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
289488 2005 EB101 03/03/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
289489 2005 EH105 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
289490 2005 EC107 04/03/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
289491 2005 EF109 04/03/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
289492 2005 EK110 04/03/2005 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
289493 2005 EN112 04/03/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
289494 2005 EO116 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
289495 2005 EG120 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
289496 2005 ES127 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
289497 2005 EU128 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 880 m MPC · JPL
289498 2005 EY128 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
289499 2005 EC131 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
289500 2005 ED132 09/03/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL