Danh sách tiểu hành tinh/290401–290500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
290401 2005 TY32 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
290402 2005 TQ35 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
290403 2005 TG36 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
290404 2005 TO36 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
290405 2005 TV38 01/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
290406 2005 TV39 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
290407 2005 TX40 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
290408 2005 TU43 05/10/2005 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
290409 2005 TX47 06/10/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,7 km MPC · JPL
290410 2005 TG48 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
290411 2005 TJ53 08/10/2005 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 630 m MPC · JPL
290412 2005 TF55 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
290413 2005 TC56 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
290414 2005 TL57 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
290415 2005 TF59 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
290416 2005 TY60 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
290417 2005 TU62 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
290418 2005 TC64 06/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
290419 2005 TL64 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
290420 2005 TJ75 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
290421 2005 TH76 05/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
290422 2005 TK77 06/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
290423 2005 TE79 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
290424 2005 TK81 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
290425 2005 TK82 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
290426 2005 TO90 06/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
290427 2005 TB95 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
290428 2005 TE96 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
290429 2005 TM96 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
290430 2005 TO98 06/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
290431 2005 TF100 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
290432 2005 TL100 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
290433 2005 TR109 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
290434 2005 TP110 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
290435 2005 TS110 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
290436 2005 TH112 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
290437 2005 TV114 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
290438 2005 TT115 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
290439 2005 TL116 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
290440 2005 TO116 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
290441 2005 TP116 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
290442 2005 TF122 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
290443 2005 TM125 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
290444 2005 TX125 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
290445 2005 TE132 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
290446 2005 TK132 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
290447 2005 TC133 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
290448 2005 TW137 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
290449 2005 TJ139 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
290450 2005 TR145 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
290451 2005 TW151 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
290452 2005 TW152 05/10/2005 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
290453 2005 TZ155 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
290454 2005 TT159 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
290455 2005 TJ160 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
290456 2005 TQ162 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
290457 2005 TG164 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
290458 2005 TH164 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
290459 2005 TC167 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
290460 2005 TD168 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
290461 2005 TL168 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
290462 2005 TR168 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
290463 2005 TK169 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
290464 2005 TS169 10/10/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,7 km MPC · JPL
290465 2005 TY169 10/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
290466 2005 TH170 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
290467 2005 TY172 13/10/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
290468 2005 TL174 03/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
290469 2005 TC181 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
290470 2005 TH181 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
290471 2005 TR181 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
290472 2005 TW181 02/10/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
290473 2005 TL186 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
290474 2005 TN186 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
290475 2005 TY188 13/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
290476 2005 TD190 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
290477 2005 TH190 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
290478 2005 TG192 08/10/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
290479 2005 TH192 10/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
290480 2005 TB193 11/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,2 km MPC · JPL
290481 2005 TF193 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
290482 2005 TV193 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
290483 2005 TR194 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
290484 2005 TW195 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
290485 2005 TU196 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
290486 2005 UX1 22/10/2005 Junk Bond D. Healy 2,9 km MPC · JPL
290487 2005 UH4 25/10/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,5 km MPC · JPL
290488 2005 UD6 27/10/2005 Altschwendt Altschwendt Obs. 860 m MPC · JPL
290489 2005 UW9 21/10/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
290490 2005 UT10 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
290491 2005 UC12 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
290492 2005 UZ13 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
290493 2005 UQ15 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
290494 2005 UA16 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
290495 2005 UW17 22/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
290496 2005 UE19 22/10/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
290497 2005 UQ20 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
290498 2005 UA21 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
290499 2005 UO21 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
290500 2005 UA22 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL