Danh sách tiểu hành tinh/289501–289600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
289501 2005 EJ133 09/03/2005 Catalina CSS 18 km MPC · JPL
289502 2005 EL133 09/03/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
289503 2005 EO134 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
289504 2005 ED137 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
289505 2005 ES137 09/03/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
289506 2005 EA143 10/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
289507 2005 EF151 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
289508 2005 EJ153 08/03/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
289509 2005 ES154 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
289510 2005 EN160 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
289511 2005 EV161 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
289512 2005 EJ162 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
289513 2005 EO162 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
289514 2005 ES170 07/03/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
289515 2005 EC174 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
289516 2005 EN174 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
289517 2005 ES175 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
289518 2005 ES178 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
289519 2005 ED179 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
289520 2005 EF179 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
289521 2005 EY181 09/03/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
289522 2005 EK186 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
289523 2005 EL186 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
289524 2005 EX186 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
289525 2005 EZ189 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
289526 2005 EV191 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
289527 2005 EJ192 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
289528 2005 EQ194 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
289529 2005 EP196 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
289530 2005 EY199 12/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
289531 2005 EE200 12/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
289532 2005 EJ203 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
289533 2005 EL204 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
289534 2005 EU207 13/03/2005 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
289535 2005 ET208 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
289536 2005 EW208 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
289537 2005 EM210 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
289538 2005 EX211 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
289539 2005 EF212 04/03/2005 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
289540 2005 EM213 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
289541 2005 EW214 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
289542 2005 EC217 09/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
289543 2005 EO222 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
289544 2005 EC225 13/03/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
289545 2005 EW225 09/03/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
289546 2005 EZ226 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
289547 2005 EG227 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
289548 2005 EL230 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
289549 2005 EM231 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
289550 2005 EC232 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
289551 2005 EW233 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
289552 2005 EW237 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
289553 2005 EE241 11/03/2005 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
289554 2005 EM248 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
289555 2005 EF250 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
289556 2005 EW251 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
289557 2005 EO262 13/03/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
289558 2005 ES265 13/03/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
289559 2005 EP266 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
289560 2005 EF267 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
289561 2005 EW268 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
289562 2005 EU269 13/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
289563 2005 EF270 12/03/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
289564 2005 EL272 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
289565 2005 EB281 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
289566 2005 EE283 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
289567 2005 EL289 09/03/2005 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
289568 2005 EN290 10/03/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
289569 2005 EY290 10/03/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
289570 2005 EE291 10/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
289571 2005 EN291 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
289572 2005 EJ292 10/03/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
289573 2005 EF307 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
289574 2005 EX309 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
289575 2005 EC312 10/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 830 m MPC · JPL
289576 2005 ES312 10/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL
289577 2005 EX315 11/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,6 km MPC · JPL
289578 2005 ET317 12/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 2,4 km MPC · JPL
289579 2005 EN323 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
289580 2005 ER324 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
289581 2005 EN325 13/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
289582 2005 FO1 16/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
289583 2005 FW2 16/03/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
289584 2005 FF4 30/03/2005 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 5,2 km MPC · JPL
289585 2005 FG4 30/03/2005 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
289586 Shackleton 2005 FZ4 30/03/2005 Vicques M. Ory 870 m MPC · JPL
289587 Chantdugros 2005 FB5 30/03/2005 Vicques M. Ory 940 m MPC · JPL
289588 2005 FL5 31/03/2005 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,0 km MPC · JPL
289589 2005 FM6 30/03/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
289590 2005 FJ11 31/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
289591 2005 FC13 30/03/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
289592 2005 FY14 18/03/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
289593 2005 GU2 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 830 m MPC · JPL
289594 2005 GW2 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
289595 2005 GK5 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
289596 2005 GM5 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
289597 2005 GT5 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
289598 2005 GX6 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
289599 2005 GH9 03/04/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
289600 2005 GR9 01/04/2005 Vicques Jura Obs. 3,4 km MPC · JPL