Danh sách tiểu hành tinh/289301–289400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
289301 2005 AM3 06/01/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
289302 2005 AY3 01/01/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
289303 2005 AX6 06/01/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
289304 2005 AW10 06/01/2005 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
289305 2005 AY10 06/01/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
289306 2005 AH11 01/01/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
289307 2005 AH13 06/01/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
289308 2005 AF15 07/01/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
289309 2005 AA16 06/01/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
289310 2005 AR16 06/01/2005 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
289311 2005 AP17 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
289312 2005 AX17 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
289313 2005 AZ21 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
289314 Chisholm 2005 AS23 30/09/2003 Mauna Kea D. D. Balam 4,8 km MPC · JPL
289315 2005 AN26 13/01/2005 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
289316 2005 AT26 13/01/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
289317 2005 AE28 13/01/2005 Vicques M. Ory 940 m MPC · JPL
289318 2005 AF28 13/01/2005 Vicques M. Ory 2,7 km MPC · JPL
289319 2005 AJ42 15/01/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
289320 2005 AP42 15/01/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
289321 2005 AN45 13/01/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
289322 2005 AS45 15/01/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
289323 2005 AZ46 11/01/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
289324 2005 AB48 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
289325 2005 AX49 13/01/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
289326 2005 AY49 13/01/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
289327 2005 AZ51 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
289328 2005 AK53 13/01/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
289329 2005 AE57 15/01/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
289330 2005 AS58 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
289331 2005 AX63 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
289332 2005 AE66 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
289333 2005 AF68 13/01/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
289334 2005 AG72 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
289335 2005 AY78 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
289336 2005 AM80 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
289337 2005 AN81 15/01/2005 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
289338 2005 AC82 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
289339 2005 AD82 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
289340 2005 AM82 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
289341 2005 BH3 16/01/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
289342 2005 BQ4 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
289343 2005 BE5 16/01/2005 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
289344 2005 BD6 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
289345 2005 BZ8 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
289346 2005 BH9 16/01/2005 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
289347 2005 BR9 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
289348 2005 BO13 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
289349 2005 BP15 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
289350 2005 BM16 16/01/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
289351 2005 BA17 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
289352 2005 BL17 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
289353 2005 BF19 16/01/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
289354 2005 BG19 16/01/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
289355 2005 BF25 18/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
289356 2005 BU25 18/01/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
289357 2005 BA28 31/01/2005 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
289358 2005 BT28 31/01/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
289359 2005 BQ29 31/01/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
289360 2005 BB39 16/01/2005 Mauna Kea C. Veillet 770 m MPC · JPL
289361 2005 BZ41 16/01/2005 Mauna Kea C. Veillet 620 m MPC · JPL
289362 2005 BR48 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
289363 2005 BC49 18/01/2005 Mayhill A. Lowe 1,8 km MPC · JPL
289364 2005 BR49 18/01/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
289365 2005 CP3 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
289366 2005 CY3 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
289367 2005 CA4 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
289368 2005 CD8 01/02/2005 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
289369 2005 CO8 01/02/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
289370 2005 CG9 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
289371 2005 CZ10 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
289372 2005 CN11 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
289373 2005 CK13 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
289374 2005 CL13 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
289375 2005 CX13 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
289376 2005 CA15 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
289377 2005 CM16 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
289378 2005 CG17 02/02/2005 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
289379 2005 CG21 02/02/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
289380 2005 CU23 02/02/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
289381 2005 CP24 04/02/2005 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
289382 2005 CX24 04/02/2005 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
289383 2005 CO26 01/02/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
289384 2005 CU26 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
289385 2005 CO28 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
289386 2005 CX29 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
289387 2005 CE30 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
289388 2005 CT32 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
289389 2005 CZ33 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
289390 2005 CY34 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
289391 2005 CJ36 03/02/2005 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
289392 2005 CP36 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
289393 2005 CL37 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
289394 2005 CJ38 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
289395 2005 CH40 08/02/2005 Jonathan B. Postel Jonathan B. Postel Obs. 3,8 km MPC · JPL
289396 2005 CB41 09/02/2005 La Silla A. Boattini, H. Scholl 900 m MPC · JPL
289397 2005 CX43 02/02/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
289398 2005 CJ44 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
289399 2005 CH46 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
289400 2005 CM46 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL