Danh sách tiểu hành tinh/288401–288500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
288401 2004 DO4 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
288402 2004 DH13 16/02/2004 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
288403 2004 DZ14 17/02/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
288404 2004 DO16 18/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
288405 2004 DY19 17/02/2004 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
288406 2004 DT20 17/02/2004 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
288407 2004 DB27 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
288408 2004 DM28 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
288409 2004 DU28 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
288410 2004 DN33 18/02/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
288411 2004 DA36 19/02/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
288412 2004 DC36 19/02/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
288413 2004 DG43 23/02/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
288414 2004 DU46 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
288415 2004 DO50 23/02/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
288416 2004 DG54 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
288417 2004 DT57 23/02/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
288418 2004 DD61 26/02/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
288419 2004 DA63 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
288420 2004 DW64 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
288421 2004 DH70 26/02/2004 Kitt Peak M. W. Buie 570 m MPC · JPL
288422 2004 DG75 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
288423 2004 DC76 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
288424 2004 DA77 18/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
288425 2004 EE 11/03/2004 Wrightwood J. W. Young 4,2 km MPC · JPL
288426 2004 EM8 13/03/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
288427 2004 EL15 11/03/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
288428 2004 EZ16 12/03/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
288429 2004 EE19 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
288430 2004 EQ21 15/03/2004 Valmeca C. Demeautis, D. Matter 680 m MPC · JPL
288431 2004 EJ23 15/03/2004 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
288432 2004 ET24 14/03/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
288433 2004 EV24 12/03/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
288434 2004 EU25 13/03/2004 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
288435 2004 EE31 15/03/2004 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
288436 2004 ER32 15/03/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
288437 2004 ES32 15/03/2004 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
288438 2004 EF35 12/03/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
288439 2004 EP41 15/03/2004 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
288440 2004 EM43 15/03/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
288441 2004 EM45 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
288442 2004 ES45 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
288443 2004 EU45 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
288444 2004 EW47 15/03/2004 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
288445 2004 EB50 12/03/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
288446 2004 EG55 14/03/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
288447 2004 EO55 14/03/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
288448 2004 EZ55 14/03/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
288449 2004 EK58 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
288450 2004 EU58 15/03/2004 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
288451 2004 EG61 12/03/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
288452 2004 EA62 12/03/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
288453 2004 EM67 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
288454 2004 EU69 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
288455 2004 EW69 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
288456 2004 EX74 14/03/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
288457 2004 EE75 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
288458 2004 EP76 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
288459 2004 EL77 15/03/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
288460 2004 EB79 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
288461 2004 EG83 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
288462 2004 EB88 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
288463 2004 EA91 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
288464 2004 EJ91 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
288465 2004 EE92 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
288466 2004 EK94 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
288467 2004 EF103 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
288468 2004 ER111 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
288469 2004 EZ112 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
288470 2004 FJ1 16/03/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
288471 2004 FF3 18/03/2004 Modra J. Világi, L. Kornoš 4,0 km MPC · JPL
288472 2004 FB4 17/03/2004 Bergisch Gladbac W. Bickel 820 m MPC · JPL
288473 2004 FA6 23/03/2004 Emerald Lane L. Ball 1,0 km MPC · JPL
288474 2004 FE6 24/03/2004 Wrightwood J. W. Young 1,2 km MPC · JPL
288475 2004 FO12 16/03/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
288476 2004 FP13 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
288477 2004 FJ15 16/03/2004 Siding Spring SSS 5,3 km MPC · JPL
288478 Fahlman 2004 FA17 16/03/2004 Mauna Kea D. D. Balam 2,7 km MPC · JPL
288479 2004 FX17 27/03/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
288480 2004 FJ20 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
288481 2004 FL22 16/03/2004 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
288482 2004 FQ22 16/03/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,5 km MPC · JPL
288483 2004 FY22 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
288484 2004 FW23 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
288485 2004 FP26 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
288486 2004 FK27 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
288487 2004 FQ30 23/03/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
288488 2004 FH35 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
288489 2004 FN41 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
288490 2004 FZ41 16/03/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
288491 2004 FE45 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
288492 2004 FQ47 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
288493 2004 FU48 18/03/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
288494 2004 FD49 18/03/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
288495 2004 FT51 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
288496 2004 FG54 18/03/2004 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
288497 2004 FU58 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
288498 2004 FE61 19/03/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
288499 2004 FO61 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
288500 2004 FG72 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL