Danh sách tiểu hành tinh/288301–288400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
288301 2004 BF16 18/01/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
288302 2004 BU20 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
288303 2004 BP21 18/01/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
288304 2004 BS22 17/01/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
288305 2004 BE23 17/01/2004 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
288306 2004 BZ25 18/01/2004 Needville J. Dellinger 3,2 km MPC · JPL
288307 2004 BY31 19/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
288308 2004 BX32 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
288309 2004 BJ33 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
288310 2004 BX33 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
288311 2004 BV34 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
288312 2004 BO35 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
288313 2004 BC36 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
288314 2004 BS36 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
288315 2004 BM37 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
288316 2004 BH39 21/01/2004 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
288317 2004 BO47 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
288318 2004 BF49 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
288319 2004 BK51 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
288320 2004 BT51 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
288321 2004 BM53 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
288322 2004 BU53 22/01/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
288323 2004 BY54 22/01/2004 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
288324 2004 BS58 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
288325 2004 BB61 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
288326 2004 BF61 21/01/2004 Socorro LINEAR 580 m MPC · JPL
288327 2004 BG62 22/01/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
288328 2004 BO65 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
288329 2004 BS66 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
288330 2004 BL67 24/01/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
288331 2004 BJ68 16/01/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
288332 2004 BB70 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
288333 2004 BG75 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
288334 2004 BX78 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
288335 2004 BH80 24/01/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
288336 2004 BT80 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
288337 2004 BG88 23/01/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
288338 2004 BW89 23/01/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
288339 2004 BD95 28/01/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
288340 2004 BZ97 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
288341 2004 BX99 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
288342 2004 BT103 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
288343 2004 BG114 29/01/2004 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
288344 2004 BH117 28/01/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
288345 2004 BA120 30/01/2004 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
288346 2004 BO124 16/01/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
288347 2004 BS129 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
288348 2004 BD132 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
288349 2004 BM132 17/01/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
288350 2004 BQ136 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
288351 2004 BO145 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
288352 2004 BW145 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
288353 2004 BO146 22/01/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
288354 2004 BP146 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
288355 2004 BX147 16/01/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
288356 2004 BB154 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
288357 2004 BO154 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
288358 2004 CF1 02/02/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
288359 2004 CN5 10/02/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
288360 2004 CF10 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
288361 2004 CD11 11/02/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
288362 2004 CK11 11/02/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
288363 2004 CN11 11/02/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
288364 2004 CR11 11/02/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
288365 2004 CH13 11/02/2004 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
288366 2004 CB15 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
288367 2004 CJ17 11/02/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
288368 2004 CG18 10/02/2004 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
288369 2004 CK19 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
288370 2004 CH20 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
288371 2004 CM20 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
288372 2004 CV22 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
288373 2004 CA25 12/02/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
288374 2004 CF26 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
288375 2004 CM29 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
288376 2004 CB30 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
288377 2004 CK36 11/02/2004 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
288378 2004 CH39 10/02/2004 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
288379 2004 CA50 11/02/2004 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
288380 2004 CR52 11/02/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
288381 2004 CZ68 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
288382 2004 CY73 15/02/2004 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
288383 2004 CS74 11/02/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
288384 2004 CP75 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
288385 2004 CB76 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
288386 2004 CV80 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
288387 2004 CX80 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
288388 2004 CR82 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
288389 2004 CW82 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
288390 2004 CS83 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
288391 2004 CT85 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
288392 2004 CU88 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
288393 2004 CN104 13/02/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
288394 2004 CG115 14/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
288395 2004 CS117 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
288396 2004 CO120 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
288397 2004 CN123 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
288398 2004 CU125 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
288399 2004 CZ125 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
288400 2004 DO3 16/02/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL