Danh sách tiểu hành tinh/288201–288300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
288201 2003 YK9 16/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
288202 2003 YS10 17/12/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
288203 2003 YF11 17/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
288204 2003 YM12 17/12/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
288205 2003 YS13 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
288206 2003 YN19 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
288207 2003 YK25 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
288208 2003 YN25 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
288209 2003 YM29 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
288210 2003 YF30 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
288211 2003 YR30 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
288212 2003 YL31 18/12/2003 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
288213 2003 YE34 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
288214 2003 YJ34 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
288215 2003 YV37 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
288216 2003 YJ41 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
288217 2003 YK41 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
288218 2003 YC42 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
288219 2003 YP44 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
288220 2003 YX44 20/12/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
288221 2003 YK45 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
288222 2003 YK55 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
288223 2003 YW58 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
288224 2003 YV59 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
288225 2003 YA63 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
288226 2003 YL67 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
288227 2003 YA68 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
288228 2003 YR69 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
288229 2003 YV69 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
288230 2003 YH71 18/12/2003 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
288231 2003 YR71 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
288232 2003 YY71 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
288233 2003 YD72 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
288234 2003 YJ78 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
288235 2003 YJ79 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
288236 2003 YS79 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
288237 2003 YN82 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
288238 2003 YK89 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
288239 2003 YQ91 20/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
288240 2003 YD94 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
288241 2003 YL94 22/12/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
288242 2003 YT98 19/12/2003 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
288243 2003 YP100 19/12/2003 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
288244 2003 YY100 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
288245 2003 YW102 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
288246 2003 YK105 22/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
288247 2003 YD112 23/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
288248 2003 YO113 23/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
288249 2003 YP113 23/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
288250 2003 YY118 27/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
288251 2003 YJ119 27/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
288252 2003 YB121 27/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
288253 2003 YX122 27/12/2003 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
288254 2003 YV124 29/12/2003 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
288255 2003 YU126 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
288256 2003 YN127 27/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
288257 2003 YC129 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
288258 2003 YA136 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
288259 2003 YL137 27/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
288260 2003 YF138 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
288261 2003 YC142 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
288262 2003 YZ142 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
288263 2003 YG145 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
288264 2003 YL145 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
288265 2003 YR150 29/12/2003 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
288266 2003 YH154 29/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
288267 2003 YP155 23/12/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
288268 2003 YH157 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
288269 2003 YC158 17/12/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
288270 2003 YD161 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
288271 2003 YD163 17/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
288272 2003 YN163 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
288273 2003 YV163 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
288274 2003 YH167 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
288275 2003 YS169 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
288276 2003 YC172 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
288277 2003 YD172 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
288278 2003 YJ173 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
288279 2004 AX 12/01/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
288280 2004 AA2 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
288281 2004 AE2 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 730 m MPC · JPL
288282 2004 AH4 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
288283 2004 AF10 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
288284 2004 AM10 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
288285 2004 AZ11 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
288286 2004 AT12 13/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
288287 2004 AB13 13/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
288288 2004 AO19 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
288289 2004 AM20 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
288290 2004 AG21 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
288291 2004 AL22 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
288292 2004 AF24 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
288293 2004 AC25 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
288294 2004 BY 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
288295 2004 BU5 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
288296 2004 BD6 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
288297 2004 BD8 17/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
288298 2004 BE10 16/01/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
288299 2004 BB11 16/01/2004 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
288300 2004 BF14 17/01/2004 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL