Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/289101–289200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
289101 2004 TK305 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
289102 2004 TK306 10/10/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
289103 2004 TG308 10/10/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
289104 2004 TB309 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
289105 2004 TT309 10/10/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
289106 2004 TK322 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
289107 2004 TR322 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
289108 2004 TX326 14/10/2004 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
289109 2004 TU327 03/10/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
289110 2004 TL334 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
289111 2004 TC337 11/10/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
289112 2004 TR344 15/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
289113 2004 TS344 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
289114 2004 TK346 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
289115 2004 TV347 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
289116 2004 TQ354 11/10/2004 Kitt Peak M. W. Buie 3,1 km MPC · JPL
289117 2004 TV355 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
289118 2004 TK357 14/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
289119 2004 TF359 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
289120 2004 TT360 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
289121 Druskininkai 2004 TM367 12/10/2004 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 1,1 km MPC · JPL
289122 2004 TY367 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
289123 2004 UV 16/10/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
289124 2004 UE1 17/10/2004 Pla D'Arguines R. Ferrando 4,7 km MPC · JPL
289125 2004 UV2 18/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
289126 2004 UW2 18/10/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
289127 2004 UV3 16/10/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
289128 2004 UZ5 20/10/2004 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
289129 2004 UL6 20/10/2004 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
289130 2004 UQ7 21/10/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
289131 2004 UD8 21/10/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
289132 2004 UO8 21/10/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
289133 2004 UY8 23/10/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
289134 2004 VL 02/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
289135 2004 VK4 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
289136 2004 VN4 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
289137 2004 VC5 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
289138 2004 VM7 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
289139 2004 VR7 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
289140 2004 VW7 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
289141 2004 VJ8 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
289142 2004 VD9 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
289143 2004 VH11 03/11/2004 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
289144 2004 VM12 03/11/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
289145 2004 VK14 04/11/2004 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
289146 2004 VL14 04/11/2004 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
289147 2004 VU16 05/11/2004 Needville J. Dellinger, P. Garossino 3,6 km MPC · JPL
289148 2004 VV16 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
289149 2004 VU18 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
289150 2004 VL20 04/11/2004 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
289151 2004 VA21 04/11/2004 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
289152 2004 VU21 04/11/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
289153 2004 VR24 04/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
289154 2004 VW24 04/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
289155 2004 VB25 04/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
289156 2004 VH25 04/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
289157 2004 VO25 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
289158 2004 VS25 04/11/2004 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
289159 2004 VZ26 04/11/2004 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
289160 2004 VT29 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
289161 2004 VT35 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
289162 2004 VH36 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
289163 2004 VB37 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
289164 2004 VZ45 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
289165 2004 VD48 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
289166 2004 VK52 04/11/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
289167 2004 VC55 10/11/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,0 km MPC · JPL
289168 2004 VR56 04/11/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
289169 2004 VG59 09/11/2004 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
289170 2004 VX59 09/11/2004 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
289171 2004 VT61 05/11/2004 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
289172 2004 VM63 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
289173 2004 VR63 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
289174 2004 VV64 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
289175 2004 VV66 05/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
289176 2004 VT70 05/11/2004 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
289177 2004 VU72 04/11/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
289178 2004 VV72 04/11/2004 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
289179 2004 VT73 11/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
289180 2004 VT74 12/11/2004 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
289181 2004 VY74 12/11/2004 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
289182 2004 VA75 12/11/2004 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
289183 2004 VE75 13/11/2004 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
289184 2004 VV76 12/11/2004 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
289185 2004 VY77 13/11/2004 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
289186 2004 VG78 12/11/2004 Siding Spring SSS 5,3 km MPC · JPL
289187 2004 VB84 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
289188 2004 VH84 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
289189 2004 VQ85 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
289190 2004 VO91 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
289191 2004 WE1 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 750 m MPC · JPL
289192 2004 WT5 19/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
289193 2004 WF6 19/11/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
289194 2004 WC11 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
289195 2004 WL11 30/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
289196 2004 WL12 19/11/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
289197 2004 XY1 01/12/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
289198 2004 XZ4 02/12/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
289199 2004 XC5 02/12/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
289200 2004 XN5 02/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL