Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/289001–289100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
289001 2004 TV74 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
289002 2004 TF75 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
289003 2004 TS75 06/10/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
289004 2004 TJ77 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
289005 2004 TM79 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
289006 2004 TD84 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
289007 2004 TW86 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
289008 2004 TG88 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
289009 2004 TM91 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
289010 2004 TD95 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
289011 2004 TL102 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
289012 2004 TM103 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
289013 2004 TN103 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
289014 2004 TW103 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
289015 2004 TA106 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
289016 2004 TQ107 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
289017 2004 TW110 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
289018 2004 TS113 07/10/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
289019 2004 TR114 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
289020 Ukmerge 2004 TG115 12/10/2004 Moletai K. Černis 2,8 km MPC · JPL
289021 Juzeliunas 2004 TM115 12/10/2004 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 4,2 km MPC · JPL
289022 2004 TN115 09/10/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
289023 2004 TG116 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
289024 2004 TS116 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
289025 2004 TX119 06/10/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
289026 2004 TU120 06/10/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
289027 2004 TW120 06/10/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
289028 2004 TP121 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
289029 2004 TZ123 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
289030 2004 TF127 07/10/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
289031 2004 TJ127 07/10/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
289032 2004 TL129 07/10/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
289033 2004 TD131 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
289034 2004 TJ133 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
289035 2004 TR134 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
289036 2004 TJ136 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
289037 2004 TZ136 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
289038 2004 TO138 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
289039 2004 TC141 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
289040 2004 TH145 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
289041 2004 TF146 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
289042 2004 TW153 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
289043 2004 TQ159 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
289044 2004 TA160 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
289045 2004 TZ160 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
289046 2004 TM162 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
289047 2004 TY163 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
289048 2004 TP168 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
289049 2004 TH170 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
289050 2004 TN172 08/10/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
289051 2004 TB176 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
289052 2004 TW176 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
289053 2004 TQ177 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
289054 2004 TO180 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
289055 2004 TA182 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
289056 2004 TG185 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
289057 2004 TY185 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
289058 2004 TU190 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
289059 2004 TE196 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
289060 2004 TO199 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
289061 2004 TA200 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
289062 2004 TC200 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
289063 2004 TR200 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
289064 2004 TL204 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
289065 2004 TM204 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
289066 2004 TK207 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
289067 2004 TV208 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
289068 2004 TG209 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
289069 2004 TU210 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
289070 2004 TZ210 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
289071 2004 TC211 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
289072 2004 TN211 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
289073 2004 TX212 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
289074 2004 TE213 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
289075 2004 TK213 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
289076 2004 TF214 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
289077 2004 TW217 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
289078 2004 TT222 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
289079 2004 TS237 09/10/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
289080 2004 TA238 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
289081 2004 TE241 10/10/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
289082 2004 TZ241 10/10/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
289083 2004 TP242 06/10/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
289084 2004 TB243 06/10/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
289085 Andreweil 2004 TC244 06/10/2004 Saint-Sulpice Saint-Sulpice Obs. 800 m MPC · JPL
289086 2004 TT252 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
289087 2004 TB256 09/10/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
289088 2004 TY258 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
289089 2004 TH263 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
289090 2004 TA269 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
289091 2004 TQ272 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
289092 2004 TP274 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
289093 2004 TQ275 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
289094 2004 TC277 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
289095 2004 TF279 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
289096 2004 TW294 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
289097 2004 TG296 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
289098 2004 TJ298 12/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
289099 2004 TS301 08/10/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
289100 2004 TR302 09/10/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL