Danh sách tiểu hành tinh/288001–288100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
288001 2003 UZ191 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
288002 2003 UH192 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
288003 2003 UJ195 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
288004 2003 UF197 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
288005 2003 UQ197 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
288006 2003 US200 21/10/2003 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
288007 2003 UU201 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
288008 2003 UU203 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
288009 2003 UY203 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
288010 2003 UT204 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
288011 2003 UH207 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
288012 2003 UZ207 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
288013 2003 UC210 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
288014 2003 UB211 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
288015 2003 UC211 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
288016 2003 UN213 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
288017 2003 UZ213 24/10/2003 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
288018 2003 UX219 21/10/2003 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
288019 2003 UG221 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
288020 2003 UH221 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
288021 2003 UF226 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
288022 2003 UE227 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
288023 2003 UD228 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
288024 2003 UK228 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
288025 2003 UL228 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
288026 2003 UQ228 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
288027 2003 UJ231 24/10/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
288028 2003 UG232 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
288029 2003 UY235 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
288030 2003 UZ238 24/10/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
288031 2003 UM239 24/10/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
288032 2003 UE241 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
288033 2003 UB242 24/10/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
288034 2003 UN242 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
288035 2003 UH251 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
288036 2003 UM256 25/10/2003 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
288037 2003 UV256 25/10/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
288038 2003 UR259 25/10/2003 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
288039 2003 UE262 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
288040 2003 UW262 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
288041 2003 UH263 27/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
288042 2003 UP267 28/10/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
288043 2003 UW269 24/10/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,3 km MPC · JPL
288044 2003 UB271 17/10/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
288045 2003 UC271 17/10/2003 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
288046 2003 UV271 28/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
288047 2003 UV276 30/10/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
288048 2003 UV279 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
288049 2003 UE283 29/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
288050 2003 UD290 21/10/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
288051 2003 UR290 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
288052 2003 UN293 18/10/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
288053 2003 UC296 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
288054 2003 UW299 16/10/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
288055 2003 UW300 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
288056 2003 UD304 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
288057 2003 UA309 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
288058 2003 UG309 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
288059 2003 US314 29/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
288060 2003 UD319 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
288061 2003 UW319 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
288062 2003 UU325 17/10/2003 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
288063 2003 UH327 17/10/2003 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
288064 2003 UD343 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
288065 2003 UE343 19/10/2003 Apache Point SDSS 1,0 km MPC · JPL
288066 2003 UX349 19/10/2003 Apache Point SDSS 980 m MPC · JPL
288067 2003 UX350 19/10/2003 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
288068 2003 UH357 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
288069 2003 UQ358 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
288070 2003 UO359 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
288071 2003 UW380 22/10/2003 Apache Point SDSS 980 m MPC · JPL
288072 2003 UJ398 22/10/2003 Apache Point SDSS 4,3 km MPC · JPL
288073 2003 UZ404 23/10/2003 Apache Point SDSS 980 m MPC · JPL
288074 2003 UU407 23/10/2003 Apache Point SDSS 740 m MPC · JPL
288075 2003 UY412 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
288076 2003 US414 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
288077 2003 UZ414 19/10/2003 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
288078 2003 VG2 04/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
288079 2003 VV5 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
288080 2003 VR6 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
288081 2003 VJ7 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
288082 2003 VN9 15/11/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
288083 2003 VS9 15/11/2003 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
288084 2003 VX10 15/11/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
288085 2003 VN11 15/11/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
288086 2003 WT2 17/11/2003 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
288087 2003 WH5 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
288088 2003 WB6 18/11/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
288089 2003 WP6 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
288090 2003 WE7 18/11/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
288091 2003 WW8 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
288092 2003 WJ9 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
288093 2003 WK13 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
288094 2003 WT13 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
288095 2003 WD18 19/11/2003 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
288096 2003 WD19 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
288097 2003 WE19 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
288098 2003 WR23 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
288099 2003 WE25 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
288100 2003 WJ25 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL