Danh sách tiểu hành tinh/287401–287500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
287401 2002 VA98 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
287402 2002 VS103 12/11/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
287403 2002 VN106 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
287404 2002 VB110 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
287405 2002 VX110 13/11/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
287406 2002 VT113 13/11/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
287407 2002 VM115 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
287408 2002 VU116 13/11/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
287409 2002 VE117 13/11/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
287410 2002 VA122 13/11/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
287411 2002 VE128 06/11/2002 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
287412 2002 VY132 01/11/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
287413 2002 VG144 12/11/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
287414 2002 VW145 15/11/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
287415 2002 VB146 14/11/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
287416 2002 WG2 23/11/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
287417 2002 WX2 24/11/2002 Wrightwood J. W. Young 3,2 km MPC · JPL
287418 2002 WV9 24/11/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
287419 2002 WF13 30/11/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
287420 2002 WE20 25/11/2002 Palomar S. F. Hönig 2,0 km MPC · JPL
287421 2002 WN21 24/11/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
287422 2002 WS21 24/11/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
287423 2002 WZ21 16/11/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
287424 2002 WH22 24/11/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
287425 2002 WJ22 24/11/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
287426 2002 WM23 24/11/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
287427 2002 WP23 24/11/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
287428 2002 WH24 16/11/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
287429 2002 WL25 22/11/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
287430 2002 WP27 23/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
287431 2002 WH28 16/11/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
287432 2002 WP28 24/11/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
287433 2002 WQ28 23/11/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
287434 2002 WZ28 22/11/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
287435 2002 XM3 01/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
287436 2002 XP3 02/12/2002 Emerald Lane L. Ball 690 m MPC · JPL
287437 2002 XA6 01/12/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
287438 2002 XK11 03/12/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
287439 2002 XL23 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
287440 2002 XY24 05/12/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
287441 2002 XW33 05/12/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
287442 2002 XU36 06/12/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
287443 2002 XP38 07/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
287444 2002 XM48 10/12/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
287445 2002 XU57 11/12/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
287446 2002 XD64 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
287447 2002 XO64 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
287448 2002 XX72 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
287449 2002 XR82 12/12/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
287450 2002 XW95 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
287451 2002 XU115 07/12/2002 Apache Point SDSS 1,7 km MPC · JPL
287452 2002 XL119 10/12/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
287453 2002 XU119 10/12/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
287454 2002 YX7 30/12/2002 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 17 km MPC · JPL
287455 2002 YM13 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
287456 2002 YC15 31/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
287457 2002 YH21 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
287458 2002 YG23 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
287459 2002 YP24 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
287460 2002 YW32 27/12/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
287461 2002 YD33 30/12/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
287462 2003 AX6 02/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
287463 2003 AD19 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
287464 2003 AZ20 05/01/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
287465 2003 AX24 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
287466 2003 AE30 04/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
287467 2003 AL35 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
287468 2003 AZ36 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
287469 2003 AC37 07/01/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
287470 2003 AE42 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
287471 2003 AK46 05/01/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
287472 2003 AJ53 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
287473 2003 AO62 08/01/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
287474 2003 AQ62 08/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
287475 2003 AY66 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
287476 2003 AT71 10/01/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
287477 2003 AG73 11/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
287478 2003 AR78 10/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
287479 2003 AS80 11/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
287480 2003 AJ84 11/01/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,4 km MPC · JPL
287481 2003 AW85 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
287482 2003 AU94 11/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
287483 2003 BS5 24/01/2003 La Silla A. Boattini, H. Scholl 4,2 km MPC · JPL
287484 2003 BF9 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
287485 2003 BG9 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
287486 2003 BG12 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
287487 2003 BZ14 26/01/2003 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
287488 2003 BA17 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
287489 2003 BR17 27/01/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
287490 2003 BJ19 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
287491 2003 BK19 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 880 m MPC · JPL
287492 2003 BX24 25/01/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
287493 2003 BB28 26/01/2003 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
287494 2003 BJ28 26/01/2003 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
287495 2003 BV30 27/01/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
287496 2003 BS31 27/01/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
287497 2003 BV32 27/01/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
287498 2003 BW32 27/01/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
287499 2003 BJ38 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
287500 2003 BO38 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL