Danh sách tiểu hành tinh/288501–288600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
288501 2004 FW82 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
288502 2004 FM85 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
288503 2004 FL86 19/03/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
288504 2004 FF92 17/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
288505 2004 FT93 22/03/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
288506 2004 FO98 19/03/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
288507 2004 FH101 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
288508 2004 FB106 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
288509 2004 FH106 18/03/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
288510 2004 FA107 20/03/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
288511 2004 FS108 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
288512 2004 FF112 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
288513 2004 FQ116 23/03/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
288514 2004 FE118 22/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
288515 2004 FG121 23/03/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
288516 2004 FU122 26/03/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
288517 2004 FZ123 26/03/2004 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
288518 2004 FU136 28/03/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
288519 2004 FR137 29/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
288520 2004 FJ138 29/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
288521 2004 FC142 27/03/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
288522 2004 FK143 28/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
288523 2004 FR147 16/03/2004 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
288524 2004 FU147 16/03/2004 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
288525 2004 FT156 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
288526 2004 FE165 29/03/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
288527 2004 FH165 17/03/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
288528 2004 FM166 25/03/2004 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
288529 2004 GZ6 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
288530 2004 GS8 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
288531 2004 GT8 12/04/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
288532 2004 GK9 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
288533 2004 GX9 13/04/2004 Mount Graham W. H. Ryan, Q. Jamieson 2,3 km MPC · JPL
288534 2004 GF12 09/04/2004 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
288535 2004 GJ13 12/04/2004 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
288536 2004 GV19 15/04/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
288537 2004 GQ20 10/04/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
288538 2004 GJ23 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
288539 2004 GU23 13/04/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
288540 2004 GX23 13/04/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
288541 2004 GV25 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
288542 2004 GL28 14/04/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
288543 2004 GV31 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
288544 2004 GZ31 11/04/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
288545 2004 GL32 12/04/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
288546 2004 GN34 13/04/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
288547 2004 GF42 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
288548 2004 GC44 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
288549 2004 GU44 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
288550 2004 GJ49 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
288551 2004 GF50 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
288552 2004 GG57 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
288553 2004 GG62 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
288554 2004 GH62 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
288555 2004 GY73 15/04/2004 Reedy Creek J. Broughton 2,3 km MPC · JPL
288556 2004 GC87 14/04/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
288557 2004 HQ 16/04/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
288558 2004 HV 17/04/2004 Siding Spring SSS 5,9 km MPC · JPL
288559 2004 HA5 16/04/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
288560 2004 HR6 16/04/2004 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
288561 2004 HA9 16/04/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
288562 2004 HW10 17/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
288563 2004 HR16 20/04/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
288564 2004 HO17 17/04/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
288565 2004 HB19 19/04/2004 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
288566 2004 HT24 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
288567 2004 HK26 19/04/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
288568 2004 HK32 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
288569 2004 HY35 20/04/2004 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
288570 2004 HD37 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
288571 2004 HE37 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
288572 2004 HY39 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
288573 2004 HX40 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
288574 2004 HC44 21/04/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
288575 2004 HO50 23/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
288576 2004 HR51 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
288577 2004 HB59 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
288578 2004 HJ60 25/04/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
288579 2004 HL62 24/04/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
288580 2004 HE65 16/04/2004 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
288581 2004 HV65 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
288582 2004 JL 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
288583 2004 JO 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
288584 2004 JT1 10/05/2004 Reedy Creek J. Broughton 4,0 km MPC · JPL
288585 2004 JX4 11/05/2004 Siding Spring SSS 6,5 km MPC · JPL
288586 2004 JV11 13/05/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
288587 2004 JO14 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
288588 2004 JE16 11/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
288589 2004 JH16 11/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
288590 2004 JZ16 12/05/2004 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
288591 2004 JJ18 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
288592 2004 JW20 15/05/2004 Socorro LINEAR 260 m MPC · JPL
288593 2004 JO21 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
288594 2004 JC25 15/05/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
288595 2004 JP27 15/05/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
288596 2004 JQ29 15/05/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
288597 2004 JP33 15/05/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
288598 2004 JS36 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
288599 2004 JM41 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
288600 2004 KY3 16/05/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL