Danh sách tiểu hành tinh/287301–287400

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
287301 2002 TK209 06/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
287302 2002 TX214 04/10/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
287303 2002 TM215 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
287304 2002 TL217 07/10/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
287305 2002 TF218 05/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
287306 2002 TF229 07/10/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
287307 2002 TT231 08/10/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
287308 2002 TA233 06/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
287309 2002 TJ239 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
287310 2002 TJ244 10/10/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
287311 2002 TM250 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
287312 2002 TU250 07/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
287313 2002 TB252 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
287314 2002 TW253 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
287315 2002 TP257 09/10/2002 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
287316 2002 TZ257 09/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
287317 2002 TM261 09/10/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
287318 2002 TZ262 10/10/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
287319 2002 TL263 10/10/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
287320 2002 TN263 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
287321 2002 TZ267 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
287322 2002 TG268 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
287323 2002 TZ268 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
287324 2002 TC288 10/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
287325 2002 TJ297 11/10/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
287326 2002 TK298 12/10/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
287327 2002 TJ304 04/10/2002 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
287328 2002 TK306 04/10/2002 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
287329 2002 TX308 04/10/2002 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
287330 2002 TY312 04/10/2002 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
287331 2002 TV314 04/10/2002 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
287332 2002 TZ314 04/10/2002 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
287333 2002 TG315 04/10/2002 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
287334 2002 TF316 04/10/2002 Apache Point SDSS 4,5 km MPC · JPL
287335 2002 TV316 04/10/2002 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
287336 2002 TP329 05/10/2002 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
287337 2002 TM332 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
287338 2002 TN332 05/10/2002 Apache Point SDSS 600 m MPC · JPL
287339 2002 TU334 05/10/2002 Apache Point SDSS 5,1 km MPC · JPL
287340 2002 TU343 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
287341 2002 TU348 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
287342 2002 TN350 10/10/2002 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
287343 2002 TK353 10/10/2002 Apache Point SDSS 1,3 km MPC · JPL
287344 2002 TE354 10/10/2002 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
287345 2002 TN363 10/10/2002 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
287346 2002 TX371 10/10/2002 Apache Point SDSS 3,7 km MPC · JPL
287347 Mézes 2002 TM382 09/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
287348 2002 TE384 15/10/2002 Palomar NEAT 630 m MPC · JPL
287349 2002 TP384 13/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
287350 2002 TA387 24/09/1960 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
287351 2002 US1 28/10/2002 Nogales C. W. Juels, P. R. Holvorcem 3,1 km MPC · JPL
287352 2002 UG3 28/10/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
287353 2002 UL7 28/10/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
287354 2002 UT10 29/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
287355 2002 UU12 28/10/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
287356 2002 UB13 28/10/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
287357 2002 UR18 30/10/2002 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
287358 2002 UA27 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
287359 2002 UB29 31/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
287360 2002 UO41 31/10/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
287361 2002 UY48 31/10/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
287362 2002 UY51 29/10/2002 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
287363 2002 UF53 29/10/2002 Apache Point SDSS 800 m MPC · JPL
287364 2002 UY57 29/10/2002 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
287365 2002 UA62 30/10/2002 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
287366 2002 UX63 30/10/2002 Apache Point SDSS 1,7 km MPC · JPL
287367 2002 UP65 30/10/2002 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
287368 2002 UB66 30/10/2002 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
287369 2002 UN72 16/10/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
287370 2002 UQ72 16/10/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
287371 2002 UC73 16/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
287372 2002 UE77 18/10/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
287373 2002 UG77 18/10/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
287374 2002 VR 02/11/2002 Wrightwood J. W. Young 2,2 km MPC · JPL
287375 2002 VL4 04/11/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
287376 2002 VD6 04/11/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
287377 2002 VW12 04/11/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
287378 2002 VQ13 04/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
287379 2002 VS13 05/11/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
287380 2002 VT14 04/11/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
287381 2002 VG16 04/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
287382 2002 VJ16 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
287383 2002 VW20 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
287384 2002 VE21 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
287385 2002 VW21 05/11/2002 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
287386 2002 VK35 05/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
287387 2002 VS40 01/11/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
287388 2002 VY43 04/11/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
287389 2002 VX53 06/11/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
287390 2002 VV62 06/11/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
287391 2002 VT64 07/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
287392 2002 VU70 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
287393 2002 VE72 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
287394 2002 VH73 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
287395 2002 VA77 07/11/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
287396 2002 VU85 08/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
287397 2002 VA91 11/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
287398 2002 VO92 11/11/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
287399 2002 VM93 11/11/2002 Essen Walter Hohmann Obs. 880 m MPC · JPL
287400 2002 VG95 14/11/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL