Danh sách tiểu hành tinh/287001–287100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
287001 2002 QA66 18/08/2002 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
287002 2002 QK66 18/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
287003 2002 QY66 30/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
287004 2002 QP68 27/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
287005 2002 QJ69 28/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
287006 2002 QD72 18/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
287007 2002 QN72 30/08/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
287008 2002 QD75 29/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
287009 2002 QV75 30/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
287010 2002 QQ76 18/08/2002 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
287011 2002 QH80 17/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
287012 2002 QF81 27/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
287013 2002 QQ82 16/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
287014 2002 QU82 16/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
287015 2002 QJ83 16/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
287016 2002 QK85 17/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
287017 2002 QL85 17/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
287018 2002 QV85 17/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
287019 2002 QZ86 30/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
287020 2002 QH87 29/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
287021 2002 QL87 29/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
287022 2002 QR89 27/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
287023 2002 QO91 24/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
287024 2002 QP91 17/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
287025 2002 QZ91 21/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
287026 2002 QU92 19/08/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
287027 2002 QF94 25/08/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
287028 2002 QG96 18/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
287029 2002 QT98 30/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
287030 2002 QP102 18/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
287031 2002 QT104 26/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
287032 2002 QH107 27/08/2002 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
287033 2002 QA108 17/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
287034 2002 QS108 16/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
287035 2002 QQ109 17/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
287036 2002 QU110 17/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
287037 2002 QU112 27/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
287038 2002 QT113 27/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
287039 2002 QQ115 18/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
287040 2002 QS115 18/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
287041 2002 QX115 29/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
287042 2002 QZ115 18/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
287043 2002 QA118 18/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
287044 2002 QJ121 17/08/2002 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
287045 2002 QV122 27/08/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
287046 2002 QC123 16/08/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
287047 2002 QJ123 18/08/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
287048 2002 QS125 28/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
287049 2002 QX127 29/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
287050 2002 QL128 29/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
287051 2002 QS129 28/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
287052 2002 QV130 30/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
287053 2002 QT131 30/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
287054 2002 QS133 28/08/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
287055 2002 QR134 30/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
287056 2002 QY134 30/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
287057 2002 RG 01/09/2002 Kvistaberg UDAS 2,2 km MPC · JPL
287058 2002 RH 01/09/2002 Kvistaberg UDAS 2,2 km MPC · JPL
287059 2002 RF1 04/09/2002 Emerald Lane L. Ball 2,9 km MPC · JPL
287060 2002 RB4 03/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
287061 2002 RL4 03/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
287062 2002 RC11 04/09/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
287063 2002 RR11 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
287064 2002 RJ12 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
287065 2002 RU15 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
287066 2002 RP19 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
287067 2002 RG20 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
287068 2002 RO23 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
287069 2002 RH24 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
287070 2002 RW27 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
287071 2002 RZ28 03/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
287072 2002 RN29 03/09/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
287073 2002 RA33 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 690 m MPC · JPL
287074 2002 RC34 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
287075 2002 RH36 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
287076 2002 RX37 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
287077 2002 RV38 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
287078 2002 RX38 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
287079 2002 RE39 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
287080 2002 RF48 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
287081 2002 RG51 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
287082 2002 RS56 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
287083 2002 RH57 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
287084 2002 RW57 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
287085 2002 RN69 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
287086 2002 RO69 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 830 m MPC · JPL
287087 2002 RQ71 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
287088 2002 RJ73 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
287089 2002 RB76 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
287090 2002 RF77 05/09/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
287091 2002 RG82 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
287092 2002 RN85 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
287093 2002 RG87 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
287094 2002 RZ97 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
287095 2002 RF109 06/09/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
287096 2002 RT110 06/09/2002 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
287097 2002 RE113 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
287098 2002 RW125 09/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
287099 2002 RK127 10/09/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
287100 2002 RN135 10/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL