Danh sách tiểu hành tinh/285201–285300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
285201 1996 XM7 01/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
285202 1996 XY9 01/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
285203 1996 XD16 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
285204 1996 XF16 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
285205 1996 XD18 07/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
285206 1996 XY20 05/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
285207 1996 XT23 01/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
285208 1996 XB24 05/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
285209 1996 XP34 09/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
285210 1997 BK6 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
285211 1997 BS8 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
285212 1997 CU12 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
285213 1997 EM3 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
285214 1997 EV3 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
285215 1997 EG6 06/03/1997 Prescott P. G. Comba 2,8 km MPC · JPL
285216 1997 EF9 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
285217 1997 EK28 07/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
285218 1997 GE3 07/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
285219 1997 GK27 09/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
285220 1997 JQ3 05/05/1997 Mauna Kea C. Veillet 3,5 km MPC · JPL
285221 1997 KA2 28/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
285222 1997 KD2 28/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
285223 1997 MV7 29/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
285224 1997 NC2 03/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
285225 1997 NG4 06/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
285226 1997 QU2 31/08/1997 Kleť Z. Moravec 3,4 km MPC · JPL
285227 1997 SR4 27/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
285228 1997 SC12 27/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
285229 1997 SP12 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
285230 1997 ST14 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
285231 1997 SJ19 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
285232 1997 SS21 29/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
285233 1997 SN22 29/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
285234 1997 SA27 29/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
285235 1997 TB7 02/10/1997 Caussols ODAS 3,4 km MPC · JPL
285236 1997 TF12 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
285237 1997 TT19 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
285238 1997 WX10 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
285239 1997 WC14 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
285240 1997 WW15 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
285241 1997 WV24 28/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
285242 1997 WU26 28/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
285243 1997 YS15 29/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
285244 1998 BO3 18/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
285245 1998 BH21 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
285246 1998 BM24 26/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
285247 1998 BG46 26/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
285248 1998 DZ6 17/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
285249 1998 DP7 22/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
285250 1998 DH8 21/02/1998 Xinglong SCAP 1,9 km MPC · JPL
285251 1998 DD27 24/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
285252 1998 FK14 25/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
285253 1998 HF 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
285254 1998 HK2 19/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
285255 1998 HQ2 20/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
285256 1998 HY9 19/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
285257 1998 HD15 18/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
285258 1998 HZ97 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
285259 1998 HL110 23/04/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
285260 1998 KY42 28/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
285261 1998 MR4 18/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
285262 1998 MQ36 27/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
285263 1998 QE21 19/08/1998 Socorro LINEAR AMO +1km · 1,3 km MPC · JPL
285264 1998 QF5 22/08/1998 Xinglong SCAP 980 m MPC · JPL
285265 1998 QS15 24/08/1998 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
285266 1998 QA16 23/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
285267 1998 QD27 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
285268 1998 QY57 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
285269 1998 QK84 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
285270 1998 QO97 24/08/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
285271 1998 RW6 12/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
285272 1998 RM11 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
285273 1998 RE13 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
285274 1998 RD21 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
285275 1998 RZ24 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
285276 1998 RH54 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
285277 1998 RL63 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
285278 1998 SN5 19/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
285279 1998 SD14 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
285280 1998 SF28 24/09/1998 Woomera F. B. Zoltowski 2,0 km MPC · JPL
285281 1998 SD33 18/09/1998 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
285282 1998 SG33 19/09/1998 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
285283 1998 SM36 18/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
285284 1998 SV47 26/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
285285 1998 SP63 29/09/1998 Xinglong SCAP 980 m MPC · JPL
285286 1998 SP76 19/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
285287 1998 ST78 26/09/1998 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
285288 1998 SO96 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
285289 1998 SD113 26/09/1998 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
285290 1998 SS140 23/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
285291 1998 SJ152 26/09/1998 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
285292 1998 SL157 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
285293 1998 SX173 19/09/1998 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
285294 1998 SP176 19/09/1998 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
285295 1998 TY4 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
285296 1998 TZ4 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
285297 1998 TQ7 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
285298 1998 TR12 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
285299 1998 TJ16 14/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
285300 1998 TT16 14/10/1998 Caussols ODAS 2,9 km MPC · JPL