Danh sách tiểu hành tinh/286201–286300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
286201 2001 UK70 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
286202 2001 UO80 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
286203 2001 UF83 20/10/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
286204 2001 UZ84 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
286205 2001 UF85 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
286206 2001 UU88 16/10/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
286207 2001 UH90 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
286208 2001 UZ90 23/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
286209 2001 UX91 18/10/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
286210 2001 UP94 19/10/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
286211 2001 UR95 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
286212 2001 UO97 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
286213 2001 UG99 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
286214 2001 UA102 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
286215 2001 UU102 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
286216 2001 UH103 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
286217 2001 UP107 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
286218 2001 UX107 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
286219 2001 UQ114 22/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
286220 2001 UW114 22/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
286221 2001 UP117 22/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
286222 2001 UX120 22/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
286223 2001 UV124 22/10/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
286224 2001 UV131 20/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
286225 2001 UJ132 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
286226 2001 UY133 21/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
286227 2001 UV140 23/10/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
286228 2001 UH142 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
286229 2001 UB144 23/10/2001 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
286230 2001 UP160 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
286231 2001 UE164 18/10/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
286232 2001 UR167 19/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
286233 2001 UD172 18/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
286234 2001 UE173 18/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
286235 2001 UD174 18/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
286236 2001 UN177 21/10/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
286237 2001 UX185 17/10/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
286238 2001 UG193 18/10/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
286239 2001 UR193 18/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
286240 2001 UF198 19/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
286241 2001 UQ200 19/10/2001 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
286242 2001 UL202 19/10/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
286243 2001 UQ203 19/10/2001 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
286244 2001 UW210 21/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
286245 2001 UX211 21/10/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
286246 2001 UF212 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
286247 2001 UX212 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
286248 2001 UK216 24/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
286249 2001 UP216 24/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
286250 2001 UQ216 24/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
286251 2001 UM219 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
286252 2001 US221 24/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
286253 2001 UZ222 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
286254 2001 UJ226 16/10/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
286255 2001 UZ226 16/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
286256 2001 UE227 16/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
286257 2001 UW229 16/10/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
286258 2001 UB230 17/10/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
286259 2001 VQ3 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
286260 2001 VC7 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
286261 2001 VQ8 09/11/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
286262 2001 VK17 12/11/2001 Emerald Lane L. Ball 1,2 km MPC · JPL
286263 2001 VC19 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
286264 2001 VR25 09/11/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
286265 2001 VQ32 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
286266 2001 VH39 09/11/2001 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
286267 2001 VH51 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
286268 2001 VN51 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
286269 2001 VG56 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
286270 2001 VV68 11/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
286271 2001 VX69 11/11/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
286272 2001 VN73 12/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
286273 2001 VA77 15/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
286274 2001 VZ77 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
286275 2001 VW81 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
286276 2001 VE85 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
286277 2001 VF87 15/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
286278 2001 VG87 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
286279 2001 VM92 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
286280 2001 VO100 12/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
286281 2001 VR103 12/11/2001 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
286282 2001 VA107 12/11/2001 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
286283 2001 VM109 12/11/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
286284 2001 VC111 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
286285 2001 VO111 12/11/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
286286 2001 VA116 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
286287 2001 VO124 09/11/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
286288 2001 VV125 14/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
286289 2001 VH126 14/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
286290 2001 VN126 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
286291 2001 VP130 11/11/2001 Apache Point SDSS 4,0 km MPC · JPL
286292 2001 VX133 12/11/2001 Apache Point SDSS 1,9 km MPC · JPL
286293 2001 VY133 12/11/2001 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
286294 2001 VA134 12/11/2001 Apache Point SDSS 4,2 km MPC · JPL
286295 2001 WJ8 17/11/2001 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
286296 2001 WB9 17/11/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
286297 2001 WH10 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
286298 2001 WO10 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
286299 2001 WK11 17/11/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
286300 2001 WH16 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL