Danh sách tiểu hành tinh/284801–284900

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
284801 2008 YM113 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
284802 2008 YV117 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
284803 2008 YZ118 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
284804 2008 YH123 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
284805 2008 YL123 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
284806 2008 YZ123 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
284807 2008 YH127 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
284808 2008 YL136 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
284809 2008 YS136 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
284810 2008 YA137 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
284811 2008 YT137 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
284812 2008 YY141 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
284813 2008 YA152 22/12/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
284814 2008 YE152 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
284815 2008 YM152 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
284816 2008 YJ153 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
284817 2008 YC161 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
284818 2008 YK163 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
284819 2008 YY165 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
284820 2008 YY166 22/12/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
284821 2008 YS170 30/12/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
284822 2008 YS172 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
284823 2009 AQ35 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
284824 2009 AT35 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
284825 2009 AS42 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
284826 2009 AY42 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
284827 2009 AH44 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
284828 2009 AQ47 07/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
284829 2009 BZ3 18/01/2009 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
284830 2009 BT8 17/01/2009 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
284831 2009 BE16 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
284832 2009 BH17 17/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
284833 2009 BA38 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
284834 2009 BJ42 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
284835 2009 BW46 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
284836 2009 BP52 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
284837 2009 BR59 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
284838 2009 BK68 23/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,4 km MPC · JPL
284839 2009 BY68 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
284840 2009 BR69 25/01/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
284841 2009 BH77 25/01/2009 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
284842 2009 BT81 29/01/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,3 km MPC · JPL
284843 2009 BO82 20/01/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
284844 2009 BJ84 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
284845 2009 BG85 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
284846 2009 BM91 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
284847 2009 BD92 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
284848 2009 BQ93 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
284849 2009 BO94 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
284850 2009 BM105 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
284851 2009 BQ122 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
284852 2009 BH128 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
284853 2009 BX136 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
284854 2009 BG140 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
284855 2009 BM143 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
284856 2009 BG147 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
284857 2009 BP158 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
284858 2009 BG161 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
284859 2009 BP167 31/01/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 4,4 km MPC · JPL
284860 2009 BY176 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
284861 2009 BR177 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
284862 2009 BU189 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
284863 2009 CL2 02/02/2009 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 2,7 km MPC · JPL
284864 2009 CV28 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
284865 2009 CP32 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
284866 2009 CG40 14/02/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
284867 2009 CU41 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
284868 2009 CO45 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
284869 2009 CG55 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
284870 2009 CT58 04/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
284871 2009 CK64 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
284872 2009 DV10 16/02/2009 Dauban F. Kugel 1,8 km MPC · JPL
284873 2009 DN37 23/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 1,3 km MPC · JPL
284874 2009 DX39 20/02/2009 Dauban F. Kugel 3,1 km MPC · JPL
284875 2009 DG41 18/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,1 km MPC · JPL
284876 2009 DK42 18/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,8 km MPC · JPL
284877 2009 DA66 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
284878 2009 DX71 06/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
284879 2009 DF93 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
284880 2009 DR127 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
284881 2009 EA21 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,6 km MPC · JPL
284882 2009 FY59 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
284883 2009 FB63 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
284884 2009 HT15 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
284885 2009 HU50 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
284886 2009 JO4 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
284887 2009 KE9 24/05/2009 Catalina CSS 17 km MPC · JPL
284888 2009 QR14 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
284889 2009 QJ46 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
284890 2009 QL60 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
284891 Kona 2009 RT26 13/09/2009 ESA OGS ESA OGS 3,8 km MPC · JPL
284892 2009 SN84 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
284893 2009 SQ129 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
284894 2009 SV154 20/09/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
284895 2009 SW168 23/09/2009 Uccle T. Pauwels 5,1 km MPC · JPL
284896 2009 SY337 28/09/2009 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
284897 2009 SQ340 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
284898 2009 TC5 10/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
284899 2009 UV20 21/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 3,5 km MPC · JPL
284900 2009 US80 22/10/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL