Danh sách tiểu hành tinh/280101–280200

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
280101 2002 FS7 16/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
280102 2002 FG17 17/03/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
280103 2002 FD20 18/03/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
280104 2002 FS32 21/03/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
280105 2002 GO52 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
280106 2002 GQ59 08/04/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
280107 2002 GD72 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
280108 2002 GN75 09/04/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
280109 2002 GU82 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
280110 2002 GE89 10/04/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
280111 2002 GP105 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
280112 2002 GG144 11/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
280113 2002 GN145 12/04/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
280114 2002 GC152 12/04/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
280115 2002 GC183 11/04/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
280116 2002 GH186 13/04/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
280117 2002 HN1 16/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
280118 2002 JV1 04/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,6 km MPC · JPL
280119 2002 JQ2 05/05/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
280120 2002 JM5 05/05/2002 Prescott P. G. Comba 3,7 km MPC · JPL
280121 2002 JG9 07/05/2002 Prescott P. G. Comba 2,9 km MPC · JPL
280122 2002 JO94 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
280123 2002 JM114 15/05/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
280124 2002 JW125 07/05/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
280125 2002 JK136 09/05/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
280126 2002 JA149 01/05/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
280127 2002 KJ5 16/05/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
280128 2002 KQ15 17/05/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
280129 2002 LS23 08/06/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
280130 2002 LP29 07/06/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
280131 2002 LU57 11/06/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
280132 2002 NX27 13/07/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
280133 2002 NG53 14/07/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
280134 2002 NM58 08/07/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
280135 2002 NM68 14/07/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
280136 2002 OM4 17/07/2002 Palomar NEAT APO 1,3 km MPC · JPL
280137 2002 OE10 21/07/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
280138 2002 OE18 18/07/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
280139 2002 PV8 05/08/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
280140 2002 PV10 05/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
280141 2002 PP27 06/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
280142 2002 PQ29 06/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
280143 2002 PK35 06/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
280144 2002 PL82 09/08/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
280145 2002 PC86 13/08/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
280146 2002 PC92 14/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
280147 2002 PJ100 14/08/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
280148 2002 PL101 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
280149 2002 PG105 12/08/2002 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
280150 2002 PJ110 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
280151 2002 PG111 14/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
280152 2002 PN138 08/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
280153 2002 PO161 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,4 km MPC · JPL
280154 2002 PR164 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 780 m MPC · JPL
280155 2002 PE166 08/08/2002 Palomar A. Lowe 2,1 km MPC · JPL
280156 2002 PL170 07/08/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
280157 2002 PA179 15/08/2002 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
280158 2002 PM185 15/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
280159 2002 PU195 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
280160 2002 QA14 26/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
280161 2002 QP35 29/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
280162 2002 QZ57 16/08/2002 Palomar R. Matson 820 m MPC · JPL
280163 2002 QE68 29/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
280164 2002 QO74 30/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
280165 2002 QX90 19/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
280166 2002 QV98 19/08/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
280167 2002 QZ99 18/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
280168 2002 QJ109 27/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
280169 2002 QO113 27/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
280170 2002 RE17 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
280171 2002 RD20 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
280172 2002 RA38 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
280173 2002 RJ38 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
280174 2002 RY110 06/09/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
280175 2002 RB117 07/09/2002 Kleť Kleť Obs. 4,0 km MPC · JPL
280176 2002 RO126 09/09/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
280177 2002 RH128 10/09/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
280178 2002 RK128 10/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
280179 2002 RB136 11/09/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
280180 2002 RG172 13/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
280181 2002 RP178 14/09/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
280182 2002 RP182 11/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
280183 2002 RW183 11/09/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
280184 2002 RD184 12/09/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
280185 2002 RG184 12/09/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
280186 2002 RU202 13/09/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
280187 2002 RD240 14/09/2002 Palomar R. Matson 2,3 km MPC · JPL
280188 2002 RW252 14/09/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
280189 2002 SN17 26/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
280190 2002 SR21 26/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
280191 2002 SS21 26/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
280192 2002 SM46 29/09/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
280193 2002 SY48 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
280194 2002 SH53 18/09/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
280195 2002 SX64 17/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
280196 2002 SG67 17/09/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
280197 2002 TE26 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
280198 2002 TS26 02/10/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
280199 2002 TU26 02/10/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
280200 2002 TN54 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL