Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/279701–279800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
279701 2011 FC83 17/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
279702 2011 FN88 22/08/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
279703 2011 FO92 06/03/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
279704 2011 FS140 27/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
279705 2011 FB142 11/04/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
279706 2011 FY149 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
279707 2011 FE150 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
279708 2011 GN3 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
279709 2011 GH4 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
279710 2011 GK12 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
279711 2011 GJ31 22/04/2004 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
279712 2011 GY46 11/12/2004 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
279713 2011 GB47 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
279714 2011 GG48 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
279715 2011 GD55 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
279716 2011 GJ57 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,2 km MPC · JPL
279717 2011 GK59 09/03/2005 Mayhill A. Lowe 5,6 km MPC · JPL
279718 1579 T-2 24/09/1973 Palomar PLS 820 m MPC · JPL
279719 5449 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
279720 5475 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
279721 1172 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
279722 5741 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
279723 Wittenberg 1991 RM3 12/09/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 1,4 km MPC · JPL
279724 1991 RL28 08/09/1991 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
279725 1993 DZ1 26/02/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
279726 1993 TG30 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 4,2 km MPC · JPL
279727 1994 HH 16/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
279728 1994 SM1 27/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
279729 1995 HU1 24/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
279730 1995 MA6 24/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
279731 1995 OC9 27/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
279732 1995 UC66 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
279733 1995 UZ78 23/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
279734 1995 VC10 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
279735 1995 WB13 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
279736 1995 WF13 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
279737 1996 UO3 18/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
279738 1997 AW9 03/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
279739 1997 EF1 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
279740 1998 BO6 23/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
279741 1998 FL10 24/03/1998 Caussols ODAS 1,9 km MPC · JPL
279742 1998 HG29 20/04/1998 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
279743 1998 HE50 28/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
279744 1998 KM3 24/05/1998 Socorro LINEAR APO · 410 m MPC · JPL
279745 1998 KG39 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
279746 1998 MK6 20/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
279747 1998 QA58 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
279748 1998 QH100 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
279749 1998 RH20 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
279750 1998 SL 16/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
279751 1998 ST8 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
279752 1998 SB68 19/09/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
279753 1998 SE87 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
279754 1998 UB18 19/10/1998 Xinglong SCAP 1,3 km MPC · JPL
279755 1998 WS27 18/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
279756 1998 WE42 19/11/1998 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
279757 1998 XF20 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
279758 1999 CL137 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
279759 1999 CZ140 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
279760 1999 EB2 09/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
279761 1999 FL67 20/03/1999 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
279762 1999 FV83 20/03/1999 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
279763 1999 GQ1 06/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
279764 1999 NB59 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
279765 1999 RH2 05/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
279766 1999 RE3 06/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,6 km MPC · JPL
279767 1999 RT56 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
279768 1999 RH104 08/09/1999 Socorro LINEAR 450 m MPC · JPL
279769 1999 RG114 13/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
279770 1999 RN146 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
279771 1999 RO146 09/09/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
279772 1999 TO24 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
279773 1999 TV60 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
279774 1999 TL61 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
279775 1999 TO79 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
279776 1999 TA122 04/10/1999 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
279777 1999 TT144 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
279778 1999 TD196 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
279779 1999 TX205 13/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
279780 1999 TJ208 14/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
279781 1999 TA220 01/10/1999 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
279782 1999 TM225 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
279783 1999 TP266 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
279784 1999 TK319 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
279785 1999 UK25 28/10/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
279786 1999 VZ15 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
279787 1999 VA42 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
279788 1999 VH60 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
279789 1999 VM73 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
279790 1999 VL79 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
279791 1999 VU100 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
279792 1999 VR102 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
279793 1999 VZ105 09/11/1999 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
279794 1999 XS18 03/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
279795 1999 XE40 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
279796 1999 XJ74 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
279797 1999 YC26 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
279798 2000 AQ146 07/01/2000 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
279799 2000 BP6 29/01/2000 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
279800 2000 CC105 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 680 m MPC · JPL