Danh sách tiểu hành tinh/278701–278800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
278701 2008 RK141 04/09/2008 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
278702 2008 RH143 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
278703 2008 RP143 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
278704 2008 SR3 22/09/2008 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
278705 2008 SV17 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
278706 2008 SF21 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
278707 2008 SX26 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
278708 2008 SQ27 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
278709 2008 SK30 20/09/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
278710 2008 SQ30 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
278711 2008 SC32 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
278712 2008 SE36 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
278713 2008 SY38 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
278714 2008 SE39 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
278715 2008 SR39 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
278716 2008 SX39 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
278717 2008 SO44 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
278718 2008 SO46 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
278719 2008 SB50 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
278720 2008 SS55 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
278721 2008 SV55 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
278722 2008 SJ61 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
278723 2008 SX61 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
278724 2008 SZ61 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
278725 2008 SN64 21/09/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
278726 2008 SF65 21/09/2008 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
278727 2008 SV67 21/09/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
278728 2008 SO68 21/09/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
278729 2008 SJ70 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
278730 2008 SZ70 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
278731 2008 SG71 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
278732 2008 SJ71 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
278733 2008 SR72 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
278734 2008 SN82 23/09/2008 Wrightwood J. W. Young 2,3 km MPC · JPL
278735 Kamioka 2008 SG83 27/09/2008 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 2,8 km MPC · JPL
278736 2008 SX84 28/09/2008 Wrightwood J. W. Young 1,4 km MPC · JPL
278737 2008 SR86 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
278738 2008 SA87 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
278739 2008 SD91 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
278740 2008 SP92 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
278741 2008 SM94 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
278742 2008 ST94 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
278743 2008 SW95 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
278744 2008 SX95 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
278745 2008 SL96 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
278746 2008 SZ98 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
278747 2008 SS100 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
278748 2008 SP101 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
278749 2008 SJ102 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
278750 2008 SM103 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
278751 2008 SH106 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
278752 2008 SU107 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
278753 2008 SB108 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
278754 2008 SG108 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
278755 2008 SG111 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
278756 2008 SP117 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
278757 2008 SJ120 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
278758 2008 SC122 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
278759 2008 SL122 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
278760 2008 SN125 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
278761 2008 SY126 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
278762 2008 SV136 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
278763 2008 SD138 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
278764 2008 SY138 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
278765 2008 SW143 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
278766 2008 SY143 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
278767 2008 SJ149 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
278768 2008 SY149 29/09/2008 Dauban F. Kugel 3,2 km MPC · JPL
278769 2008 SR153 22/09/2008 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
278770 2008 SS154 22/09/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
278771 2008 SD155 23/09/2008 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
278772 2008 SL156 23/09/2008 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
278773 2008 SN156 23/09/2008 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
278774 2008 SP156 24/09/2008 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
278775 2008 SA157 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
278776 2008 SR158 24/09/2008 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
278777 2008 SQ161 28/09/2008 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
278778 2008 SX163 28/09/2008 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
278779 2008 SC164 28/09/2008 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
278780 2008 SN171 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
278781 2008 SD176 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
278782 2008 SY182 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
278783 2008 SS183 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
278784 2008 SM184 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
278785 2008 SU186 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
278786 2008 SF190 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
278787 2008 SW190 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
278788 2008 SF191 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
278789 2008 SC196 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
278790 2008 SX196 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
278791 2008 SL198 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
278792 2008 SK202 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
278793 2008 SA204 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
278794 2008 SW207 27/09/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
278795 2008 SC210 28/09/2008 Junk Bond D. Healy 1,3 km MPC · JPL
278796 2008 SN218 29/09/2008 Hibiscus N. Teamo 1,9 km MPC · JPL
278797 2008 SS218 30/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
278798 2008 SE229 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
278799 2008 SY232 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
278800 2008 ST233 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL