Danh sách tiểu hành tinh/279301–279400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
279301 2009 WX179 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
279302 2009 WK183 16/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
279303 2009 WM186 24/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
279304 2009 WL191 24/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
279305 2009 WC194 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
279306 2009 WQ203 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
279307 2009 WO207 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
279308 2009 WM216 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
279309 2009 WM217 23/02/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
279310 2009 WQ248 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
279311 2009 WC252 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
279312 2009 WF259 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
279313 2009 WP260 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
279314 2009 WS261 16/11/2009 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
279315 2009 WX261 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
279316 2009 WA262 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
279317 2009 XH1 10/12/2009 Mayhill iTelescope Obs. 4,3 km MPC · JPL
279318 2009 XC5 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
279319 2009 XM6 14/12/2009 Mayhill A. Lowe 5,0 km MPC · JPL
279320 2009 XZ9 16/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
279321 2009 XH11 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
279322 2009 XN13 13/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
279323 2009 XX14 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
279324 2009 XU16 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
279325 2009 XR18 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
279326 2009 XY18 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
279327 2009 XZ18 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
279328 2009 XA19 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
279329 2009 XC19 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
279330 2009 XR19 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
279331 2009 XT19 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
279332 2009 XY19 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
279333 2009 XZ19 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
279334 2009 XM24 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
279335 2009 XA25 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
279336 2009 YL 17/12/2009 Hibiscus N. Teamo 3,2 km MPC · JPL
279337 2009 YK3 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
279338 2009 YX3 17/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
279339 2009 YG6 18/12/2009 Hibiscus N. Teamo 3,7 km MPC · JPL
279340 2009 YM6 17/12/2009 Tzec Maun D. Chestnov, A. Novichonok 2,4 km MPC · JPL
279341 2009 YM7 16/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
279342 2009 YZ7 16/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
279343 2009 YZ9 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
279344 2009 YM13 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
279345 2009 YT13 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
279346 2009 YL19 25/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
279347 2009 YB20 23/08/2008 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
279348 2009 YK22 17/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
279349 2010 AS3 07/01/2010 Bisei SG Center BATTeRS 1,4 km MPC · JPL
279350 2010 AW8 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
279351 2010 AP10 06/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
279352 2010 AN12 06/01/2010 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
279353 2010 AV14 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
279354 2010 AE17 07/01/2010 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
279355 2010 AL26 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
279356 2010 AL33 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
279357 2010 AS35 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
279358 2010 AL37 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
279359 2010 AO50 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
279360 2010 AZ55 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
279361 2010 AF59 06/01/2010 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
279362 2010 AP59 06/01/2010 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
279363 2010 AV59 06/01/2010 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
279364 2010 AF60 13/01/2010 Hawkeye Hawkeye Obs. 2,8 km MPC · JPL
279365 2010 AK61 10/01/2010 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
279366 2010 AU68 20/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
279367 2010 AO72 30/06/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
279368 2010 AR72 13/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
279369 2010 AZ73 15/01/2010 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
279370 2010 AC74 15/01/2010 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
279371 2010 AT75 10/01/2010 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
279372 2010 AZ77 13/01/2010 Bisei SG Center BATTeRS 2,8 km MPC · JPL
279373 2010 AU79 13/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
279374 2010 AE80 13/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
279375 2010 AC81 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
279376 2010 BW101 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
279377 Lechmankiewicz 2010 CH1 07/02/2010 Westfield ARO 3,3 km MPC · JPL
279378 2010 CS2 05/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
279379 2010 CU4 07/02/2010 La Sagra Mallorca Obs. 4,2 km MPC · JPL
279380 2010 CL41 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,0 km MPC · JPL
279381 2010 CD42 06/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
279382 2010 CO43 05/02/2010 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
279383 2010 CM59 14/02/2010 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
279384 2010 CB60 14/02/2010 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
279385 2010 CG61 09/02/2010 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
279386 2010 CP69 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
279387 2010 CA70 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,1 km MPC · JPL
279388 2010 CK98 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
279389 2010 CA121 15/02/2010 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
279390 2010 CW142 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
279391 2010 CN145 14/02/2010 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
279392 2010 CB152 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
279393 2010 CE160 05/02/2010 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
279394 2010 CX176 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
279395 2010 CU179 13/02/2010 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
279396 2010 DK77 17/02/2010 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
279397 Dombeck 2010 DN77 16/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
279398 2010 EW11 04/03/2010 Dauban F. Kugel 3,1 km MPC · JPL
279399 2010 EF30 05/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
279400 2010 EK37 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL