Danh sách tiểu hành tinh/274401–274500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
274401 2008 RW124 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
274402 2008 RW125 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
274403 2008 RH128 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
274404 2008 RT128 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
274405 2008 RV130 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
274406 2008 RD134 06/09/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
274407 2008 RN134 07/09/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
274408 2008 RU138 06/09/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
274409 2008 RU140 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,7 km MPC · JPL
274410 2008 RG141 06/09/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
274411 2008 RF144 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
274412 2008 RH145 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
274413 2008 SC3 22/09/2008 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
274414 2008 SL4 22/09/2008 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
274415 2008 SB5 22/09/2008 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
274416 2008 SE7 22/09/2008 Skylive Obs. F. Tozzi 3,7 km MPC · JPL
274417 2008 SN10 22/09/2008 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
274418 2008 SS10 22/09/2008 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
274419 2008 SQ12 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
274420 2008 SP13 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
274421 2008 SN15 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
274422 2008 SN17 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
274423 2008 SP17 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
274424 2008 SY20 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
274425 2008 SA21 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
274426 2008 SY27 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
274427 2008 SE29 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
274428 2008 SX29 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
274429 2008 SA30 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
274430 2008 SF31 20/09/2008 Catalina CSS 770 m MPC · JPL
274431 2008 SJ31 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
274432 2008 SK31 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
274433 2008 SZ35 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
274434 2008 SP36 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
274435 2008 SR37 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
274436 2008 SC39 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
274437 2008 SG39 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
274438 2008 SM41 20/09/2008 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
274439 2008 SS43 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
274440 2008 SQ44 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
274441 2008 SZ44 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
274442 2008 SP45 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
274443 2008 SH47 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
274444 2008 SR47 20/09/2008 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
274445 2008 SC48 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
274446 2008 ST48 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
274447 2008 SJ49 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
274448 2008 SY49 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
274449 2008 SP50 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
274450 2008 SF52 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
274451 2008 SK52 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
274452 2008 SM53 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
274453 2008 SX55 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
274454 2008 SE57 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
274455 2008 SZ58 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
274456 2008 SZ60 20/09/2008 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
274457 2008 SA62 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
274458 2008 SR63 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
274459 2008 SX64 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
274460 2008 SG65 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
274461 2008 SB66 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
274462 2008 SQ67 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
274463 2008 ST67 21/09/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
274464 2008 SZ68 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
274465 2008 SS69 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
274466 2008 SU69 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
274467 2008 SJ79 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
274468 2008 SL80 23/09/2008 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
274469 2008 SR81 23/09/2008 Marly P. Kocher 2,6 km MPC · JPL
274470 2008 SM82 22/09/2008 Hibiscus N. Teamo 3,4 km MPC · JPL
274471 2008 SX82 26/09/2008 Bisei SG Center BATTeRS 2,5 km MPC · JPL
274472 Pietà 2008 SV83 28/09/2008 Vallemare Borbon V. S. Casulli 2,8 km MPC · JPL
274473 2008 SL87 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
274474 2008 SP89 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
274475 2008 SY90 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
274476 2008 SJ93 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
274477 2008 ST95 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
274478 2008 SR96 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
274479 2008 SG100 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
274480 2008 SX100 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
274481 2008 SH101 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
274482 2008 SC102 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
274483 2008 SE102 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
274484 2008 SP104 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
274485 2008 SU104 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
274486 2008 SZ104 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
274487 2008 SQ109 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
274488 2008 SU109 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
274489 2008 SD111 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
274490 2008 SY115 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
274491 2008 SF116 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
274492 2008 SJ116 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
274493 2008 SM118 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
274494 2008 SN124 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
274495 2008 SD125 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
274496 2008 SA128 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
274497 2008 SE129 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
274498 2008 SD132 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
274499 2008 SJ132 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
274500 2008 SZ133 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL