Danh sách tiểu hành tinh/274301–274400

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
274301 Wikipedia 2008 QH24 25/08/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 940 m MPC · JPL
274302 Abaházi 2008 QD25 24/08/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 4,6 km MPC · JPL
274303 2008 QW25 24/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
274304 2008 QW33 27/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
274305 2008 QE34 29/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
274306 2008 QH36 22/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
274307 2008 QX36 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
274308 2008 QN37 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
274309 2008 QX38 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
274310 2008 QZ38 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
274311 2008 QX39 25/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
274312 2008 QH41 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
274313 2008 QE42 23/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
274314 2008 QC45 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
274315 2008 QG45 26/08/2008 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
274316 2008 QB47 24/08/2008 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
274317 2008 QJ48 30/08/2008 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
274318 2008 RK 01/09/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 1,7 km MPC · JPL
274319 2008 RG4 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
274320 2008 RQ4 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
274321 2008 RK5 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
274322 2008 RP5 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
274323 2008 RT5 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
274324 2008 RK8 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
274325 2008 RR9 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
274326 2008 RZ9 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
274327 2008 RS11 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
274328 2008 RX11 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
274329 2008 RC16 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
274330 2008 RW16 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
274331 2008 RF19 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
274332 2008 RU20 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
274333 Voznyukigor 2008 RT21 02/09/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 2,7 km MPC · JPL
274334 Kyivplaniy 2008 RP22 03/09/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 2,5 km MPC · JPL
274335 2008 RW22 05/09/2008 Wrightwood J. W. Young 4,6 km MPC · JPL
274336 2008 RF23 04/09/2008 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
274337 2008 RP25 05/09/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,5 km MPC · JPL
274338 2008 RV29 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
274339 2008 RE31 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
274340 2008 RE32 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
274341 2008 RS34 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
274342 2008 RT34 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
274343 2008 RH35 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
274344 2008 RM35 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
274345 2008 RC37 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
274346 2008 RS37 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
274347 2008 RU37 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
274348 2008 RP38 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
274349 2008 RP39 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
274350 2008 RB40 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
274351 2008 RD41 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
274352 2008 RH41 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
274353 2008 RA47 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
274354 2008 RN47 02/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
274355 2008 RL62 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
274356 2008 RE63 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
274357 2008 RN65 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
274358 2008 RJ66 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
274359 2008 RW66 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
274360 2008 RM68 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
274361 2008 RY68 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
274362 2008 RH69 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
274363 2008 RZ69 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
274364 2008 RP71 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
274365 2008 RD72 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
274366 2008 RP72 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
274367 2008 RW72 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
274368 2008 RH74 06/09/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
274369 2008 RL75 06/09/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
274370 2008 RC76 16/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
274371 2008 RF77 06/09/2008 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
274372 2008 RK77 06/09/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
274373 2008 RU77 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
274374 2008 RP78 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
274375 2008 RS80 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
274376 2008 RF86 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
274377 2008 RP89 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
274378 2008 RH95 07/09/2008 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
274379 2008 RX95 07/09/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
274380 2008 RT99 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
274381 2008 RA100 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
274382 2008 RE100 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
274383 2008 RU100 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
274384 2008 RU104 06/09/2008 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
274385 2008 RC105 06/09/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
274386 2008 RY106 07/09/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
274387 2008 RE107 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
274388 2008 RH107 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
274389 2008 RS107 09/09/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 3,2 km MPC · JPL
274390 2008 RB109 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
274391 2008 RT109 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
274392 2008 RG110 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
274393 2008 RN112 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
274394 2008 RD113 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
274395 2008 RY113 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
274396 2008 RF114 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
274397 2008 RB115 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
274398 2008 RY121 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
274399 2008 RQ122 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
274400 2008 RP124 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL