Danh sách tiểu hành tinh/274501–274600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
274501 2008 ST135 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
274502 2008 SF137 23/09/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
274503 2008 SC139 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
274504 2008 SU140 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
274505 2008 SP142 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
274506 2008 SV144 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
274507 2008 SP147 25/09/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 3,6 km MPC · JPL
274508 2008 SA150 29/09/2008 Dauban F. Kugel 1,8 km MPC · JPL
274509 2008 SK153 22/09/2008 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
274510 2008 SG155 23/09/2008 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
274511 2008 SW158 24/09/2008 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
274512 2008 SP159 24/09/2008 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
274513 2008 SE160 24/09/2008 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
274514 2008 SA161 28/09/2008 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
274515 2008 SO161 28/09/2008 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
274516 2008 SF162 28/09/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
274517 2008 ST163 28/09/2008 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
274518 2008 SB167 28/09/2008 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
274519 2008 SV172 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
274520 2008 SN178 23/09/2008 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
274521 2008 SA183 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
274522 2008 SC189 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
274523 2008 SK189 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
274524 2008 SF196 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
274525 2008 SY200 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
274526 2008 ST204 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
274527 2008 SK205 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
274528 2008 SH207 26/09/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 3,4 km MPC · JPL
274529 2008 SN213 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
274530 2008 SN217 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
274531 2008 SJ219 30/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
274532 2008 SD220 30/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
274533 2008 SJ228 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
274534 2008 SN229 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
274535 2008 SA236 29/09/2008 Dauban F. Kugel 1,8 km MPC · JPL
274536 2008 SD236 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
274537 2008 SO236 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
274538 2008 SR236 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
274539 2008 SR237 29/09/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
274540 2008 SU239 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
274541 2008 SL246 30/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,8 km MPC · JPL
274542 2008 SN246 30/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
274543 2008 SJ248 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
274544 2008 SD249 21/09/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
274545 2008 SN249 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
274546 2008 SF250 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
274547 2008 SO250 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
274548 2008 SA255 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
274549 2008 SK255 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
274550 2008 SL255 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
274551 2008 ST256 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
274552 2008 SC257 21/09/2008 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
274553 2008 SS257 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
274554 2008 SG265 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
274555 2008 SZ266 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
274556 2008 SL269 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
274557 2008 SO269 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
274558 2008 SM270 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
274559 2008 SH272 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,2 km MPC · JPL
274560 2008 SN273 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
274561 2008 SF276 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
274562 2008 SO278 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
274563 2008 SU284 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
274564 2008 SG285 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
274565 2008 SS288 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
274566 2008 SR291 24/09/2008 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
274567 2008 SX291 24/09/2008 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
274568 2008 SU292 22/09/2008 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
274569 2008 SE297 28/09/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
274570 2008 SE298 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
274571 2008 SZ298 22/09/2008 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
274572 2008 SD299 22/09/2008 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
274573 2008 SR302 24/09/2008 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
274574 2008 SX303 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
274575 2008 SD304 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
274576 2008 SU306 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
274577 2008 SJ307 29/09/2008 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
274578 2008 SN308 30/09/2008 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
274579 2008 SB309 22/09/2008 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
274580 2008 TU 01/10/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 2,8 km MPC · JPL
274581 2008 TZ4 01/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
274582 2008 TC6 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
274583 2008 TF7 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 5,3 km MPC · JPL
274584 2008 TN7 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
274585 2008 TQ7 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
274586 2008 TW7 04/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
274587 2008 TC8 04/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
274588 2008 TY10 09/10/2008 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
274589 2008 TX11 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
274590 2008 TN18 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
274591 2008 TE26 09/10/2008 Kachina J. Hobart 4,7 km MPC · JPL
274592 2008 TR27 01/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
274593 2008 TU28 01/10/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
274594 2008 TF29 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
274595 2008 TV29 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
274596 2008 TY29 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
274597 2008 TO30 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
274598 2008 TE33 16/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
274599 2008 TR34 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
274600 2008 TF35 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL