Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/271501–271600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
271501 2004 FR111 26/03/2004 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
271502 2004 FJ117 27/03/2004 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
271503 2004 FE120 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
271504 2004 FF122 25/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
271505 2004 FS125 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
271506 2004 FZ125 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
271507 2004 FW126 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
271508 2004 FL134 26/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
271509 2004 FP134 26/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
271510 2004 FO141 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
271511 2004 FA146 30/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
271512 2004 GO5 11/04/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
271513 2004 GX13 13/04/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
271514 2004 GV15 09/04/2004 Siding Spring SSS 780 m MPC · JPL
271515 2004 GQ22 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 840 m MPC · JPL
271516 2004 GX22 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
271517 2004 GF24 13/04/2004 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
271518 2004 GT28 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
271519 2004 GL39 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
271520 2004 GE46 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
271521 2004 GF49 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
271522 2004 GD50 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
271523 2004 GY56 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
271524 2004 GP60 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
271525 2004 GJ63 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
271526 2004 GB79 11/04/2004 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
271527 2004 GP87 15/04/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
271528 2004 HS5 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
271529 2004 HL6 17/04/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
271530 2004 HS18 17/04/2004 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
271531 2004 HH25 19/04/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
271532 2004 HW27 20/04/2004 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
271533 2004 HY32 17/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
271534 2004 HQ45 21/04/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
271535 2004 HH56 25/04/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
271536 2004 HV57 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
271537 2004 HA60 23/04/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
271538 2004 JN3 09/05/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
271539 2004 JK4 10/05/2004 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
271540 2004 JQ4 11/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 840 m MPC · JPL
271541 2004 JG10 10/05/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
271542 2004 JC14 09/05/2004 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
271543 2004 JW14 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
271544 2004 JB16 11/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
271545 2004 JT16 11/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
271546 2004 JN17 12/05/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
271547 2004 JU17 12/05/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
271548 2004 JV17 12/05/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
271549 2004 JD19 13/05/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
271550 2004 JU21 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
271551 2004 JB25 15/05/2004 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
271552 2004 JW25 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
271553 2004 JC27 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
271554 2004 JC30 15/05/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
271555 2004 JK30 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
271556 2004 JV30 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
271557 2004 JR31 15/05/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
271558 2004 JQ32 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
271559 2004 JV32 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
271560 2004 JJ34 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
271561 2004 JE35 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
271562 2004 JW37 14/05/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
271563 2004 JQ44 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
271564 2004 JP45 12/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
271565 2004 JJ53 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
271566 2004 KQ 16/05/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
271567 2004 KL3 16/05/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
271568 2004 KU6 19/05/2004 Needville Needville Obs. 1,1 km MPC · JPL
271569 2004 KP8 18/05/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
271570 2004 KY10 19/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
271571 2004 KC16 24/05/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
271572 2004 LE1 09/06/2004 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
271573 2004 LC8 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
271574 2004 LJ8 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
271575 2004 LQ12 09/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
271576 2004 LZ14 11/06/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
271577 2004 LT15 12/06/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
271578 2004 LF25 15/06/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
271579 2004 LD31 15/06/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
271580 2004 ML3 20/06/2004 Junk Bond D. Healy 980 m MPC · JPL
271581 2004 MQ3 16/06/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
271582 2004 MZ4 22/06/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
271583 2004 MU6 25/06/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
271584 2004 MP8 29/06/2004 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
271585 2004 NR2 10/07/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
271586 2004 NU4 09/07/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
271587 2004 NU5 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
271588 2004 NZ5 11/07/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
271589 2004 NA9 14/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
271590 2004 NS14 11/07/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
271591 2004 NW15 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
271592 2004 NZ18 14/07/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
271593 2004 NF22 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
271594 2004 NK31 11/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
271595 2004 NT32 15/07/2004 Siding Spring SSS 960 m MPC · JPL
271596 2004 ND33 15/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
271597 2004 OD 16/07/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
271598 2004 OA4 17/07/2004 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
271599 2004 OL5 16/07/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
271600 2004 OX5 18/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL