Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/271401–271500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
271401 2004 CZ16 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
271402 2004 CU44 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
271403 2004 CK61 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
271404 2004 CA84 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
271405 2004 CK85 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
271406 2004 CN85 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
271407 2004 CQ85 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
271408 2004 CN93 11/02/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
271409 2004 CS95 13/02/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
271410 2004 CF96 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
271411 2004 CF97 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
271412 2004 CQ107 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
271413 2004 CO108 15/02/2004 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
271414 2004 CQ108 15/02/2004 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
271415 2004 CR108 15/02/2004 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
271416 2004 CK111 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
271417 2004 CT111 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
271418 2004 CU112 13/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
271419 2004 CR114 02/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
271420 2004 CZ127 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
271421 2004 CP128 14/02/2004 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
271422 2004 DZ1 17/02/2004 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
271423 2004 DF7 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
271424 2004 DQ9 17/02/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
271425 2004 DF12 17/02/2004 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
271426 2004 DU12 16/02/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
271427 2004 DN15 17/02/2004 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
271428 2004 DL19 17/02/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
271429 2004 DT23 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
271430 2004 DT31 17/02/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
271431 2004 DL38 20/02/2004 Haleakala NEAT 970 m MPC · JPL
271432 2004 DV38 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
271433 2004 DG39 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
271434 2004 DX40 18/02/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
271435 2004 DT44 17/02/2004 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
271436 2004 DR50 23/02/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
271437 2004 DH51 23/02/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
271438 2004 DA56 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
271439 2004 DU60 26/02/2004 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
271440 2004 DS61 26/02/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
271441 2004 DH66 25/02/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
271442 2004 DW74 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
271443 2004 EA6 11/03/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
271444 2004 EC10 12/03/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
271445 2004 EC12 11/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
271446 2004 EU14 11/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
271447 2004 EX16 12/03/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
271448 2004 ET22 15/03/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
271449 2004 EY26 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
271450 2004 EF36 13/03/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
271451 2004 EF39 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
271452 2004 EU40 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
271453 2004 EL41 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
271454 2004 ET41 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
271455 2004 EY47 15/03/2004 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
271456 2004 EP52 15/03/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
271457 2004 EN62 12/03/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
271458 2004 EY63 13/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
271459 2004 EA67 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
271460 2004 EZ69 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
271461 2004 EG73 15/03/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
271462 2004 EM76 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
271463 2004 ES80 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
271464 2004 EB81 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
271465 2004 EU81 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
271466 2004 EB82 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
271467 2004 EG84 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
271468 2004 EF86 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
271469 2004 EZ86 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
271470 2004 EA90 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
271471 2004 EM93 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
271472 2004 EE116 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
271473 2004 FW3 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
271474 2004 FG6 24/03/2004 Wrightwood J. W. Young 1,3 km MPC · JPL
271475 2004 FW12 16/03/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
271476 2004 FD13 14/11/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
271477 2004 FN20 16/03/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
271478 2004 FD24 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
271479 2004 FV27 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
271480 2004 FX31 31/03/2004 Anderson Mesa LONEOS APO 710 m MPC · JPL
271481 2004 FD35 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
271482 2004 FE36 16/03/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
271483 2004 FZ40 18/03/2004 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
271484 2004 FD41 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
271485 2004 FA49 18/03/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
271486 2004 FV49 18/03/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
271487 2004 FL50 18/03/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
271488 2004 FA51 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
271489 2004 FW55 20/03/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
271490 2004 FP62 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
271491 2004 FB72 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
271492 2004 FV80 16/03/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
271493 2004 FE88 20/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
271494 2004 FS92 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
271495 2004 FC94 22/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
271496 2004 FP98 19/03/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
271497 2004 FY98 19/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
271498 2004 FL101 23/03/2004 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
271499 2004 FA111 25/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
271500 2004 FN111 26/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL