Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/271301–271400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
271301 2003 UY321 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
271302 2003 UA337 18/10/2003 Apache Point SDSS 1,9 km MPC · JPL
271303 2003 UH338 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
271304 2003 UX346 19/10/2003 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
271305 2003 UJ348 19/10/2003 Apache Point SDSS 3,0 km MPC · JPL
271306 2003 UZ350 19/10/2003 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
271307 2003 UJ353 19/10/2003 Apache Point SDSS 4,2 km MPC · JPL
271308 2003 UB354 19/10/2003 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
271309 2003 UZ356 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
271310 2003 UH402 23/10/2003 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
271311 2003 UW414 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
271312 2003 VO3 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
271313 2003 VP6 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
271314 2003 WE1 16/11/2003 Catalina CSS 670 m MPC · JPL
271315 2003 WJ4 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
271316 2003 WW4 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
271317 2003 WG5 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
271318 2003 WR6 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
271319 2003 WV9 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
271320 2003 WE12 18/11/2003 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
271321 2003 WE21 19/11/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
271322 2003 WQ27 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
271323 2003 WT28 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
271324 2003 WY30 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
271325 2003 WD31 18/11/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
271326 2003 WC33 18/11/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
271327 2003 WQ33 18/11/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
271328 2003 WV35 19/11/2003 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
271329 2003 WL39 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
271330 2003 WS41 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
271331 2003 WU43 19/11/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
271332 2003 WS46 18/11/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
271333 2003 WZ48 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
271334 2003 WP57 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
271335 2003 WK58 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
271336 2003 WS66 19/11/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
271337 2003 WM69 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
271338 2003 WU69 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
271339 2003 WJ70 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
271340 2003 WL86 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
271341 2003 WH94 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
271342 2003 WE99 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
271343 2003 WJ111 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
271344 2003 WB112 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
271345 2003 WL134 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
271346 2003 WV135 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
271347 2003 WC138 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
271348 2003 WQ146 23/11/2003 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
271349 2003 WY151 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
271350 2003 WU154 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
271351 2003 WY157 29/11/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
271352 2003 WE160 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
271353 2003 WT160 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
271354 2003 WS164 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
271355 2003 WF192 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
271356 2003 WR192 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
271357 2003 XT6 03/12/2003 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
271358 2003 XZ8 04/12/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
271359 2003 XW9 04/12/2003 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
271360 2003 XB16 14/12/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
271361 2003 XJ18 15/12/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
271362 2003 XK29 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
271363 2003 XV32 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
271364 2003 XW34 03/12/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
271365 2003 XP39 05/12/2003 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
271366 2003 YE 16/12/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
271367 2003 YP11 17/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
271368 2003 YU17 16/12/2003 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
271369 2003 YQ31 18/12/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
271370 2003 YQ39 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
271371 2003 YS59 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
271372 2003 YP71 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
271373 2003 YA82 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
271374 2003 YV84 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
271375 2003 YK93 21/12/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
271376 2003 YO114 25/12/2003 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
271377 2003 YR116 27/12/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
271378 2003 YW138 27/12/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
271379 2003 YS152 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
271380 2003 YK160 17/12/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
271381 2003 YM161 17/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
271382 2004 BN 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
271383 2004 BH6 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
271384 2004 BM12 17/01/2004 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
271385 2004 BQ15 17/01/2004 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
271386 2004 BU40 21/01/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
271387 2004 BG43 22/01/2004 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
271388 2004 BW55 22/01/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
271389 2004 BL73 24/01/2004 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
271390 2004 BL85 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
271391 2004 BR87 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
271392 2004 BQ98 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
271393 2004 BQ151 18/01/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
271394 2004 BS160 22/01/2004 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 680 m MPC · JPL
271395 2004 CU 10/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,0 km MPC · JPL
271396 2004 CX4 10/02/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
271397 2004 CA6 10/02/2004 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
271398 2004 CE6 10/02/2004 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
271399 2004 CQ9 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
271400 2004 CE12 11/02/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL