Danh sách tiểu hành tinh/270801–270900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
270801 2002 RG243 10/09/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
270802 2002 RQ248 15/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
270803 2002 RD249 14/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
270804 2002 RB250 13/09/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
270805 2002 RA254 14/09/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
270806 2002 RW257 14/09/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
270807 2002 RW261 14/09/2002 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
270808 2002 RS264 13/09/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
270809 2002 RN266 15/09/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
270810 2002 RC267 14/09/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
270811 2002 RY267 14/09/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
270812 2002 RG268 04/09/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
270813 2002 RR269 04/09/2002 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
270814 2002 RP270 04/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
270815 2002 RS272 04/09/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
270816 2002 RR277 04/09/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
270817 2002 SB1 26/09/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
270818 2002 SU1 26/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
270819 2002 SW3 26/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
270820 2002 SF4 27/09/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
270821 2002 SU14 27/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
270822 2002 SY17 26/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
270823 2002 SL20 26/09/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
270824 2002 SV21 26/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
270825 2002 SG22 26/09/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
270826 2002 SJ26 28/09/2002 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
270827 2002 SM26 29/09/2002 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
270828 2002 SS26 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
270829 2002 SJ28 30/09/2002 Ondřejov P. Pravec 2,9 km MPC · JPL
270830 2002 SE35 29/09/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
270831 2002 SQ35 29/09/2002 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
270832 2002 SF44 29/09/2002 Eskridge Farpoint Obs. 920 m MPC · JPL
270833 2002 SS48 30/09/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
270834 2002 SH66 16/09/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
270835 2002 SE69 26/09/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
270836 2002 SA70 26/09/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
270837 2002 SY72 16/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
270838 2002 TF2 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
270839 2002 TH2 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
270840 2002 TH7 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
270841 2002 TW9 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
270842 2002 TZ11 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
270843 2002 TS15 02/10/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
270844 2002 TC18 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
270845 2002 TF19 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
270846 2002 TD21 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
270847 2002 TA22 02/10/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
270848 2002 TJ22 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
270849 2002 TA29 02/10/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
270850 2002 TN32 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
270851 2002 TC33 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
270852 2002 TB35 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
270853 2002 TG37 02/10/2002 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
270854 2002 TW41 02/10/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
270855 2002 TO44 02/10/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
270856 2002 TC51 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
270857 2002 TX63 04/10/2002 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
270858 2002 TZ69 11/10/2002 Dominion J. L. Clem 1,8 km MPC · JPL
270859 2002 TA76 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 920 m MPC · JPL
270860 2002 TT76 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
270861 2002 TF78 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
270862 2002 TP80 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
270863 2002 TH86 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
270864 2002 TM88 03/10/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
270865 2002 TK92 03/10/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
270866 2002 TD93 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
270867 2002 TK97 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
270868 2002 TH98 03/10/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
270869 2002 TE99 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,9 km MPC · JPL
270870 2002 TE123 04/10/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
270871 2002 TA125 04/10/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
270872 2002 TJ129 04/10/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
270873 2002 TM131 04/10/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
270874 2002 TQ134 04/10/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
270875 2002 TF156 05/10/2002 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
270876 2002 TQ156 05/10/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
270877 2002 TN185 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
270878 2002 TC186 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270879 2002 TH187 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270880 2002 TC190 06/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
270881 2002 TN190 03/10/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
270882 2002 TT193 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
270883 2002 TE197 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
270884 2002 TQ199 05/10/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
270885 2002 TU200 07/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
270886 2002 TR209 06/10/2002 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
270887 2002 TE210 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
270888 2002 TE214 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 880 m MPC · JPL
270889 2002 TV224 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
270890 2002 TC230 09/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
270891 2002 TV236 06/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
270892 2002 TQ245 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
270893 2002 TO247 07/10/2002 Haleakala NEAT 860 m MPC · JPL
270894 2002 TC249 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
270895 2002 TE252 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
270896 2002 TY255 09/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
270897 2002 TR267 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
270898 2002 TW268 09/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
270899 2002 TV270 09/10/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
270900 2002 TH273 09/10/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL