Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/270701–270800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
270701 2002 QJ76 18/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
270702 2002 QU77 26/08/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
270703 2002 QA79 28/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
270704 2002 QM82 17/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
270705 2002 QK84 16/08/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
270706 2002 QD85 17/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
270707 2002 QU88 27/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
270708 2002 QO92 29/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
270709 2002 QB93 19/08/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
270710 2002 QT93 29/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
270711 2002 QU96 18/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
270712 2002 QO97 18/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
270713 2002 QP99 18/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
270714 2002 QQ104 26/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
270715 2002 QU104 26/08/2002 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
270716 2002 QW108 17/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
270717 2002 QU111 17/08/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
270718 2002 QV111 27/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
270719 2002 QZ111 27/08/2002 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
270720 2002 QN113 27/08/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
270721 2002 QZ113 27/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
270722 2002 QE116 19/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
270723 2002 QJ116 18/08/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
270724 2002 QQ117 26/08/2002 Palomar NEAT 670 m MPC · JPL
270725 2002 QL122 20/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
270726 2002 QS122 28/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
270727 2002 QY122 30/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
270728 2002 QP123 29/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
270729 2002 QF127 18/08/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
270730 2002 QE130 17/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
270731 2002 QO130 30/08/2002 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
270732 2002 QO132 16/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
270733 2002 QA135 30/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
270734 2002 QC144 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
270735 2002 QE144 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
270736 2002 QS144 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
270737 2002 QX144 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
270738 2002 RL9 04/09/2002 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
270739 2002 RC10 04/09/2002 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
270740 2002 RD13 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
270741 2002 RR17 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
270742 2002 RV28 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
270743 2002 RD33 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
270744 2002 RG36 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
270745 2002 RF46 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
270746 2002 RP48 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
270747 2002 RH51 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
270748 2002 RV52 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
270749 2002 RE53 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
270750 2002 RP57 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
270751 2002 RS58 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270752 2002 RG59 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 840 m MPC · JPL
270753 2002 RJ61 05/09/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
270754 2002 RH62 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
270755 2002 RR68 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
270756 2002 RW78 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
270757 2002 RL79 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
270758 2002 RT79 05/09/2002 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
270759 2002 RE91 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
270760 2002 RY94 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
270761 2002 RS109 06/09/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
270762 2002 RZ124 03/09/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
270763 2002 RE129 10/09/2002 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
270764 2002 RG136 11/09/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
270765 2002 RQ136 11/09/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
270766 2002 RK141 10/09/2002 Haleakala NEAT 610 m MPC · JPL
270767 2002 RE143 11/09/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
270768 2002 RR145 11/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
270769 2002 RP151 12/09/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
270770 2002 RK152 12/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
270771 2002 RA153 12/09/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
270772 2002 RK158 11/09/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
270773 2002 RY160 12/09/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
270774 2002 RZ165 13/09/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
270775 2002 RR168 13/09/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
270776 2002 RU170 13/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
270777 2002 RS176 13/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
270778 2002 RM184 12/09/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
270779 2002 RR189 14/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
270780 2002 RX196 12/09/2002 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
270781 2002 RT200 13/09/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
270782 2002 RG201 13/09/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
270783 2002 RU203 14/09/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
270784 2002 RR205 14/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
270785 2002 RN212 11/09/2002 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
270786 2002 RL218 14/09/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
270787 2002 RV218 15/09/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
270788 2002 RP219 15/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
270789 2002 RA220 15/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
270790 2002 RP224 13/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
270791 2002 RB225 13/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
270792 2002 RK225 13/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
270793 2002 RO226 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
270794 2002 RK231 14/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
270795 2002 RX231 14/09/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
270796 2002 RX232 02/09/2002 Haleakala S. F. Hönig 4,0 km MPC · JPL
270797 2002 RF234 14/09/2002 Palomar R. Matson 4,6 km MPC · JPL
270798 2002 RN234 14/09/2002 Palomar R. Matson 6,0 km MPC · JPL
270799 2002 RZ234 14/09/2002 Palomar R. Matson 3,7 km MPC · JPL
270800 2002 RL237 15/09/2002 Palomar R. Matson 750 m MPC · JPL