Danh sách tiểu hành tinh/271801–271900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
271801 2004 TD78 04/10/2004 Apache Point Apache Point Obs. 2,0 km MPC · JPL
271802 2004 TC82 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
271803 2004 TB86 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
271804 2004 TE88 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
271805 2004 TU90 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
271806 2004 TZ93 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
271807 2004 TB95 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
271808 2004 TJ97 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
271809 2004 TL101 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
271810 2004 TX102 06/10/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
271811 2004 TV106 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
271812 2004 TR117 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
271813 2004 TH118 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
271814 2004 TW119 06/10/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
271815 2004 TO123 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
271816 2004 TU123 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
271817 2004 TR124 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
271818 2004 TB128 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
271819 2004 TZ129 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
271820 2004 TN137 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
271821 2004 TF138 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
271822 2004 TE145 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
271823 2004 TD146 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
271824 2004 TL146 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
271825 2004 TN154 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
271826 2004 TN156 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
271827 2004 TG160 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
271828 2004 TO167 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
271829 2004 TS167 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
271830 2004 TO169 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
271831 2004 TW170 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
271832 2004 TT171 08/10/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
271833 2004 TG173 08/10/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
271834 2004 TE185 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
271835 2004 TH187 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
271836 2004 TM187 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
271837 2004 TH197 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
271838 2004 TC198 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
271839 2004 TG199 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
271840 2004 TE206 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
271841 2004 TW206 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
271842 2004 TP215 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
271843 2004 TG217 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
271844 2004 TP222 07/10/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
271845 2004 TV227 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
271846 2004 TU228 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
271847 2004 TS235 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
271848 2004 TC241 10/10/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
271849 2004 TX242 06/10/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
271850 2004 TE243 06/10/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
271851 2004 TD247 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
271852 2004 TR248 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
271853 2004 TP253 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
271854 2004 TA258 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
271855 2004 TJ265 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
271856 2004 TR270 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
271857 2004 TH272 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
271858 2004 TO273 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
271859 2004 TN277 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
271860 2004 TG278 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
271861 2004 TX279 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
271862 2004 TE286 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
271863 2004 TS291 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
271864 2004 TV299 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
271865 2004 TM305 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
271866 2004 TF310 10/10/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
271867 2004 TN311 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
271868 2004 TC326 14/10/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
271869 2004 TN330 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
271870 2004 TP332 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
271871 2004 TR332 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
271872 2004 TU335 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
271873 2004 TU336 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
271874 2004 TM337 12/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
271875 2004 TO343 14/10/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
271876 2004 TY350 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
271877 2004 TE354 11/10/2004 Kitt Peak M. W. Buie 1,9 km MPC · JPL
271878 2004 TQ359 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
271879 2004 UL7 21/10/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
271880 2004 UO7 21/10/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
271881 2004 UO9 25/10/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
271882 2004 US9 19/10/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
271883 2004 VA2 02/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
271884 2004 VX2 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
271885 2004 VT3 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
271886 2004 VF6 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
271887 2004 VN12 03/11/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
271888 2004 VG14 04/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
271889 2004 VX15 02/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
271890 2004 VW22 04/11/2004 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
271891 2004 VK24 05/11/2004 Needville J. Dellinger, P. Garossino 3,1 km MPC · JPL
271892 2004 VU28 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
271893 2004 VA34 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
271894 2004 VL37 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
271895 2004 VA43 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
271896 2004 VK43 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
271897 2004 VM45 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
271898 2004 VH57 05/11/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
271899 2004 VQ66 04/11/2004 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
271900 2004 VS71 10/11/2004 Kitt Peak M. W. Buie 2,8 km MPC · JPL