Danh sách tiểu hành tinh/269701–269800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
269701 1997 TA11 03/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
269702 1997 TP21 04/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
269703 1997 UR7 23/10/1997 Ondřejov L. Kotková 1,4 km MPC · JPL
269704 1997 UR17 25/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
269705 1997 UR24 31/10/1997 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,9 km MPC · JPL
269706 1997 WX7 23/11/1997 Chichibu N. Satō 2,1 km MPC · JPL
269707 1998 BB22 23/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
269708 1998 DO12 24/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
269709 1998 DF23 24/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
269710 1998 FM2 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
269711 1998 FM6 18/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
269712 1998 FZ120 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
269713 1998 HU42 23/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
269714 1998 HG142 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
269715 1998 KN40 22/05/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
269716 1998 MM16 27/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
269717 1998 QO 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
269718 1998 QG3 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
269719 1998 QH56 28/08/1998 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
269720 1998 QK58 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
269721 1998 QE96 19/08/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
269722 1998 RY4 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
269723 1998 RU9 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
269724 1998 RP23 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
269725 1998 RQ43 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
269726 1998 RQ65 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
269727 1998 SL3 17/09/1998 Caussols ODAS 2,8 km MPC · JPL
269728 1998 SM29 18/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
269729 1998 SH40 24/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
269730 1998 SQ60 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
269731 1998 SG63 26/09/1998 Xinglong SCAP 1,9 km MPC · JPL
269732 1998 SG86 26/09/1998 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
269733 1998 SW93 26/09/1998 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
269734 1998 SP110 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
269735 1998 SS124 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
269736 1998 SH162 26/09/1998 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
269737 1998 SR165 18/09/1998 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
269738 1998 TF10 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
269739 1998 TB11 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
269740 1998 TF36 15/10/1998 Xinglong SCAP 5,3 km MPC · JPL
269741 1998 UY8 17/10/1998 Xinglong SCAP 830 m MPC · JPL
269742 Kroónorbert 1998 UH23 23/10/1998 Piszkéstető L. Kiss, K. Sárneczky 880 m MPC · JPL
269743 1998 VX42 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
269744 1998 WB5 21/11/1998 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
269745 1998 WU8 27/11/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
269746 1998 WW25 16/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
269747 1998 WL29 23/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
269748 1998 WO40 23/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
269749 1998 XT5 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
269750 1998 XA23 11/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
269751 1999 AC32 15/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
269752 1999 BW31 19/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
269753 1999 RS73 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
269754 1999 RW104 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
269755 1999 RH147 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
269756 1999 RM169 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
269757 1999 RR189 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
269758 1999 RJ220 04/09/1999 Catalina CSS 610 m MPC · JPL
269759 1999 RJ239 08/09/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
269760 1999 SS5 30/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
269761 1999 SN21 30/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
269762 Nocentini 1999 TN4 04/10/1999 Ceccano G. Masi 1,2 km MPC · JPL
269763 1999 TD32 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
269764 1999 TZ38 03/10/1999 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
269765 1999 TL46 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
269766 1999 TW58 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
269767 1999 TK59 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
269768 1999 TM61 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
269769 1999 TP62 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
269770 1999 TV66 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
269771 1999 TW71 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
269772 1999 TJ76 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
269773 1999 TL87 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
269774 1999 TE103 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
269775 1999 TJ111 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
269776 1999 TT113 04/10/1999 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
269777 1999 TO132 06/10/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
269778 1999 TE135 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
269779 1999 TK140 06/10/1999 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
269780 1999 TF145 07/10/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
269781 1999 TN145 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
269782 1999 TV153 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
269783 1999 TT182 11/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
269784 1999 TZ210 15/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
269785 1999 TZ211 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
269786 1999 TV229 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
269787 1999 TK237 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
269788 1999 TE258 09/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
269789 1999 TX260 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
269790 1999 TV268 03/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
269791 1999 TF313 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
269792 1999 TW314 08/10/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
269793 1999 TV332 13/10/1999 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
269794 1999 UE12 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
269795 1999 UL21 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
269796 1999 UN32 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
269797 1999 UR37 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
269798 1999 UR47 30/10/1999 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
269799 1999 VZ12 01/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
269800 1999 VY16 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL