Danh sách tiểu hành tinh/271701–271800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
271701 2004 RU148 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
271702 2004 RG154 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
271703 2004 RT154 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
271704 2004 RB156 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
271705 2004 RL158 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
271706 2004 RP172 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
271707 2004 RW180 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
271708 2004 RG182 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
271709 2004 RT184 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
271710 2004 RV185 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
271711 2004 RN191 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
271712 2004 RR193 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
271713 2004 RU200 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
271714 2004 RE203 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
271715 2004 RK204 12/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
271716 2004 RY212 11/09/2004 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
271717 2004 RY215 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
271718 2004 RA217 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
271719 2004 RT219 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
271720 2004 RD226 09/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
271721 2004 RV228 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
271722 2004 RH233 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
271723 2004 RP234 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
271724 2004 RX238 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
271725 2004 RF240 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
271726 2004 RD241 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
271727 2004 RO246 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
271728 2004 RC251 14/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
271729 2004 RL256 08/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
271730 2004 RB260 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
271731 2004 RC269 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
271732 2004 RG273 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
271733 2004 RN288 15/09/2004 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 8,0 km MPC · JPL
271734 2004 RC292 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
271735 2004 RD292 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
271736 2004 RB293 11/09/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
271737 2004 RD293 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
271738 2004 RV298 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
271739 2004 RB302 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
271740 2004 RQ308 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
271741 2004 RF310 13/09/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
271742 2004 RG317 11/09/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
271743 2004 RJ317 11/09/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
271744 2004 RB324 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
271745 2004 RM324 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
271746 2004 RT325 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
271747 2004 RN330 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
271748 2004 RC336 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
271749 2004 RF337 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
271750 2004 RG338 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
271751 2004 RQ340 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
271752 2004 RS341 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
271753 2004 RD344 13/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
271754 2004 RB345 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
271755 2004 RA346 10/09/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
271756 2004 RQ346 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
271757 2004 RZ355 04/09/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
271758 2004 SF1 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
271759 2004 SE3 16/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
271760 2004 SH4 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
271761 2004 SV7 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
271762 2004 SC14 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
271763 Hebrewu 2004 SO26 17/09/2004 Jarnac T. Glinos, D. H. Levy 1,6 km MPC · JPL
271764 2004 SZ31 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
271765 2004 SX32 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
271766 2004 SV35 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
271767 2004 SP39 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
271768 2004 SK42 18/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
271769 2004 SM48 18/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
271770 2004 SA51 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
271771 2004 SR55 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
271772 2004 TA 02/10/2004 Three Buttes G. R. Jones 1,6 km MPC · JPL
271773 2004 TL8 04/10/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
271774 2004 TO12 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
271775 2004 TZ12 08/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,7 km MPC · JPL
271776 2004 TC13 06/10/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
271777 2004 TN15 09/10/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
271778 2004 TF20 15/10/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
271779 2004 TG22 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
271780 2004 TH22 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
271781 2004 TZ26 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
271782 2004 TE28 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
271783 2004 TY28 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
271784 2004 TP33 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
271785 2004 TQ37 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
271786 2004 TV37 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
271787 2004 TF41 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
271788 2004 TR42 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
271789 2004 TS45 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
271790 2004 TZ47 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
271791 2004 TB48 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
271792 2004 TT48 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
271793 2004 TQ50 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
271794 2004 TX54 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
271795 2004 TP56 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
271796 2004 TN57 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
271797 2004 TJ61 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
271798 2004 TX62 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
271799 2004 TE68 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
271800 2004 TQ69 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL