Danh sách tiểu hành tinh/268401–268500

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
268401 2005 UV193 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
268402 2005 UN201 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
268403 2005 UC202 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
268404 2005 UU205 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
268405 2005 UT226 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
268406 2005 UK236 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
268407 2005 UX239 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
268408 2005 UO283 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
268409 2005 UJ293 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
268410 2005 UJ307 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
268411 2005 UP308 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
268412 2005 UN313 27/10/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
268413 2005 UG314 28/10/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
268414 2005 UR320 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
268415 2005 UV352 29/10/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
268416 2005 UO363 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
268417 2005 UL373 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
268418 2005 UH391 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
268419 2005 UE399 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
268420 2005 UO421 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
268421 2005 UE470 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
268422 2005 UM475 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
268423 2005 UM483 22/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
268424 2005 UF484 22/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
268425 2005 UB491 23/10/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
268426 2005 UZ493 25/10/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
268427 2005 UJ506 24/10/2005 Mauna Kea D. J. Tholen 4,0 km MPC · JPL
268428 2005 UU508 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
268429 2005 UL511 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
268430 2005 UM512 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
268431 2005 VS6 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
268432 2005 VN25 02/11/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
268433 2005 VP42 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
268434 2005 VG43 05/11/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
268435 2005 VO43 01/11/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
268436 2005 VE53 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
268437 2005 VO82 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
268438 2005 VJ89 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
268439 2005 VH113 10/11/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
268440 2005 VH124 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
268441 2005 VH128 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 1,2 km MPC · JPL
268442 2005 WK23 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
268443 2005 WY26 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
268444 2005 WV28 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
268445 2005 WU36 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
268446 2005 WA45 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
268447 2005 WB46 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
268448 2005 WB51 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
268449 2005 WP51 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
268450 2005 WU51 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
268451 2005 WU53 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
268452 2005 WR69 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
268453 2005 WA72 22/11/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
268454 2005 WT72 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
268455 2005 WE85 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,3 km MPC · JPL
268456 2005 WR93 25/11/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
268457 2005 WT93 25/11/2005 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
268458 2005 WT111 30/11/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
268459 2005 WN117 28/11/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
268460 2005 WY120 30/11/2005 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
268461 2005 WD156 29/11/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
268462 2005 WW165 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
268463 2005 WS177 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
268464 2005 WX180 22/11/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
268465 2005 WG184 28/11/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
268466 2005 WG190 20/11/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
268467 2005 WV195 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
268468 2005 WH205 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
268469 2005 WU207 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
268470 2005 XJ6 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
268471 2005 XC22 02/12/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
268472 2005 XK31 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
268473 2005 XK51 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
268474 2005 XC52 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
268475 2005 XN52 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
268476 2005 XV52 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
268477 2005 XM59 03/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
268478 2005 XV59 03/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
268479 2005 XJ61 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
268480 2005 XN63 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
268481 2005 XW65 07/12/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
268482 2005 XH69 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
268483 2005 XS72 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
268484 2005 XZ73 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
268485 2005 XM76 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
268486 2005 XX82 01/12/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
268487 2005 XJ84 08/12/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
268488 2005 YO 20/12/2005 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 2,9 km MPC · JPL
268489 2005 YF3 22/12/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
268490 2005 YW10 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
268491 2005 YC16 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
268492 2005 YE25 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
268493 2005 YF29 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
268494 2005 YG43 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
268495 2005 YO44 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
268496 2005 YR48 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
268497 2005 YY56 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
268498 2005 YC72 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
268499 2005 YA83 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
268500 2005 YF86 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL