Danh sách tiểu hành tinh/268501–268600

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
268501 2005 YY105 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
268502 2005 YU110 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
268503 2005 YA113 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
268504 2005 YM115 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
268505 2005 YY119 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
268506 2005 YW129 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
268507 2005 YG132 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
268508 2005 YE135 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
268509 2005 YP149 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
268510 2005 YK150 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
268511 2005 YK153 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
268512 2005 YJ156 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
268513 2005 YB159 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
268514 2005 YV161 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
268515 2005 YD178 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
268516 2005 YR189 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
268517 2005 YR191 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
268518 2005 YW196 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
268519 2005 YR199 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
268520 2005 YR203 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
268521 2005 YE209 22/12/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
268522 2005 YW211 28/12/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
268523 2005 YF212 28/12/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
268524 2005 YO220 29/12/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
268525 2005 YX221 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
268526 2005 YZ227 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
268527 2005 YU249 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
268528 2005 YN254 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
268529 2005 YY257 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
268530 2005 YN264 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
268531 2005 YX274 25/12/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
268532 2005 YN282 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
268533 2006 AT19 05/01/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
268534 2006 AB28 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
268535 2006 AR31 05/01/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
268536 2006 AW31 05/01/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
268537 2006 AH33 06/01/2006 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
268538 2006 AP36 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
268539 2006 AL41 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
268540 2006 AE44 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
268541 2006 AU47 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
268542 2006 AU48 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
268543 2006 AT53 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
268544 2006 AN60 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
268545 2006 AP60 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
268546 2006 AD73 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
268547 2006 AD82 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
268548 2006 AT82 07/01/2006 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
268549 2006 AU88 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
268550 2006 AV89 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
268551 2006 AD105 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
268552 2006 BG8 22/01/2006 Junk Bond D. Healy 3,9 km MPC · JPL
268553 2006 BN21 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
268554 2006 BQ28 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
268555 2006 BF31 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
268556 2006 BQ31 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
268557 2006 BH32 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
268558 2006 BR33 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
268559 2006 BH34 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
268560 2006 BB38 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
268561 2006 BX38 24/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
268562 2006 BA40 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
268563 2006 BK46 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
268564 2006 BY47 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
268565 2006 BS52 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
268566 2006 BT59 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
268567 2006 BX64 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
268568 2006 BF66 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
268569 2006 BN88 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
268570 2006 BZ88 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
268571 2006 BW90 26/01/2006 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
268572 2006 BV92 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
268573 2006 BY97 27/01/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
268574 2006 BO99 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
268575 2006 BP102 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
268576 2006 BU102 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
268577 2006 BY102 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
268578 2006 BO116 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
268579 2006 BY121 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
268580 2006 BT125 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
268581 2006 BB126 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
268582 2006 BD126 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
268583 2006 BU132 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
268584 2006 BG144 23/01/2006 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
268585 2006 BR145 23/01/2006 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
268586 2006 BL149 23/01/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
268587 2006 BM161 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
268588 2006 BS169 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
268589 2006 BC180 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
268590 2006 BB191 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
268591 2006 BM199 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
268592 2006 BP200 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
268593 2006 BO206 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
268594 2006 BJ210 31/01/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
268595 2006 BH221 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
268596 2006 BG223 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
268597 2006 BK242 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
268598 2006 BQ242 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
268599 2006 BB245 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
268600 2006 BB247 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL