Danh sách tiểu hành tinh/266401–266500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
266401 2007 EO200 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
266402 2007 EF205 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
266403 2007 EK211 08/03/2007 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
266404 2007 EG219 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
266405 2007 EB223 10/03/2007 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
266406 2007 FQ2 16/03/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
266407 2007 FZ10 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
266408 2007 FR16 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
266409 2007 FE17 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
266410 2007 FO25 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
266411 2007 FP27 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
266412 2007 FB29 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
266413 2007 FJ31 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
266414 2007 FG38 27/03/2007 Siding Spring SSS 4,7 km MPC · JPL
266415 2007 FV38 27/03/2007 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
266416 2007 FE39 30/03/2007 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
266417 2007 FX43 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
266418 2007 GM3 08/04/2007 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
266419 2007 GH4 09/04/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,8 km MPC · JPL
266420 2007 GL10 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
266421 2007 GG17 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
266422 2007 GH18 11/04/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
266423 2007 GG23 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
266424 2007 GR34 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
266425 2007 GS43 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
266426 2007 GT44 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
266427 2007 GM51 11/04/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
266428 2007 GM52 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
266429 2007 GQ58 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
266430 2007 GK59 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
266431 2007 GX66 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
266432 2007 GZ68 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
266433 2007 GM75 15/04/2007 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
266434 2007 GN77 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
266435 2007 HF6 16/04/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
266436 2007 HY6 16/04/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
266437 2007 HG7 16/04/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
266438 2007 HZ23 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
266439 2007 HY26 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
266440 2007 HK36 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
266441 2007 HM49 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
266442 2007 HC65 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
266443 2007 HK70 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
266444 2007 HP81 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
266445 2007 HR82 21/04/2007 Lulin Observatory LUSS 3,4 km MPC · JPL
266446 2007 HR86 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
266447 2007 HU94 26/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
266448 2007 HV94 23/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
266449 2007 JE 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
266450 2007 JH2 07/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
266451 2007 JK14 10/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
266452 2007 JT26 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
266453 2007 JR30 11/05/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
266454 2007 JQ33 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
266455 2007 JH42 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,3 km MPC · JPL
266456 2007 KS2 21/05/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 3,9 km MPC · JPL
266457 2007 LB 05/06/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
266458 2007 LN2 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
266459 2007 LA13 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
266460 2007 LS18 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
266461 2007 LV20 11/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
266462 2007 LO24 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
266463 2007 LD36 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
266464 2007 LP36 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
266465 Andalucia 2007 OH 16/07/2007 La Sagra Mallorca Obs. 6,1 km MPC · JPL
266466 2007 PZ17 09/08/2007 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
266467 2007 RN12 11/09/2007 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
266468 2007 RY145 14/09/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
266469 2007 VQ9 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
266470 2007 VJ326 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
266471 2007 YB1 16/12/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
266472 2008 AT62 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
266473 2008 AT90 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
266474 2008 AH107 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
266475 2008 AE113 01/01/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
266476 2008 BS22 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
266477 2008 CX4 03/02/2008 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
266478 2008 CA41 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
266479 2008 CM41 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
266480 2008 CS44 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
266481 2008 CB54 07/02/2008 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
266482 2008 CV59 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
266483 2008 CM91 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
266484 2008 CP100 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
266485 2008 CH149 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
266486 2008 CC166 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
266487 2008 CE176 06/02/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
266488 2008 CF201 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
266489 2008 CU211 06/02/2008 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
266490 2008 DF15 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
266491 2008 DL19 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
266492 2008 DY20 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
266493 2008 DG44 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
266494 2008 DY47 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
266495 2008 DC55 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
266496 2008 DU67 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
266497 2008 DO83 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
266498 2008 DF84 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
266499 2008 DS85 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
266500 2008 EH3 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL